Overblik over skov

Det kræver ikke nødvendigvis kun nye idéer og anderledes måder at gøre tingene på for at nå de mål, der er defineret i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Et godt sted at finde inspiration er i de systemer og processer, som gennem tiden har skabt

Publiceret 23.05 2019

Naturen viser vejen

Hos Hedeselskabet har vi siden 1866 arbejdet tæt på naturen. Derfor er det helt oplagt, at vi bibringer vores viden og ekspertise i projekter, der netop anvender naturens egne virkemidler i kampen for at skabe en sundere klode.

Et godt eksempel er et initiativ, som vi netop nu arbejder på. Hedeselskabet vil aktivt understøtte, at Danmarks skovarealer forøges. Skoven ophober CO2, sikrer et grønnere al ternativ til fossile brændstoffer samt leverer bæredygtige materialer til byggebranchen. Skoven er derfor et aktiv i kampen for at nå FN’s verdensmål. Vores initiativ tager afsæt i både privates og virksomheders lyst til at handle og gøre en forskel. Akkurat som det var tilfældet, da Hedeselskabet i slutningen af 1800-tallet var drivkraften bag plantningen af tusindvis af træer på heden. Partnerskaber er vejen til succes.

Til vands kan vi ligeledes kopiere naturen. Gennem tiden har stenfiskere hevet sten op fra havbunden til brug i blandt andet byggeriet. I et projekt, som Orbicon er med i, bliver stenene genplaceret under havoverfladen for blandt andet at genskabe habitater og forbedre levevilkårene for en rækker arter i havet. Således er 19 nye stenrev blevet etableret ved Als og kan give inspiration til etableringen af nye rev langs de danske kyster.

Også på landjorden viser naturen vejen. Engang gik der således en biolog fra Orbicon rundt på en landmands jorder ikke langt fra Odder. Her blev han voldsomt begejstret, da han så hvorledes en sumpet elleskov blev overrislet med vand. Træerne optog kvælstof fra vandet, hvilket gav bedre vandkvalitet. Biologen og landmanden var i øvrigt pionerer i arbejdet med at benytte minivådområder til at reducere kvælstofudledningen. Både HedeDanmark og Orbicon spiller fortsat en aktiv rolle i forhold til at benytte intelligente randzoner og minivådområder til at skabe forbedret vandmiljø.  

At nå verdensmålene kan virke uoverskueligt. Som du kan læse her i Vækst, har vi imidlertid viden og værktøjer, så vi kan starte et sted og gøre en forskel. Naturen har vist os vejen.  

God læselyst.