Formålet med udviklingsprojektet er at sikre en mere omfattende dokumentation af minivådområdernes virkning i relation til reduktion af næringsstoffer samt undersøge mulighederne for anlæg og materialer i forskellige egne af landet. Derfor har vi valgt placering af testanlæg på lokaliteter med forskellige jord- og landskabstyper og med både åbne og lukkede drænsystemer. Størrelsen af oplandet varierer ligeledes, fra ca. 25 hektar til ca. godt 100 hektar.

Hvorfor testanlæg – og ikke kun fuldskala minivådområder?
Implementering af testanlæg har været nødvendigt for at få den rette fleksibilitet i projekterne, således anlægsdesign, materialer og måleparametre lettere kan ændres og justeres undervejs – og hvis der skulle opstå problemer er testanlæg nemmere og billigere at foretage justeringer eller tilføjelser på.

Overvågning
Anlæggene bliver overvåget hen over året for at dokumentere næringsstoftilbageholdelsen som funktion af vandets opholdstid i de forskellige materialer, som matricerne er opbygget af.

Overvågningen af hvert anlæg inkluderer næringsstoftilbageholdelse (kvælstof og fosfor), hydraulisk og fysisk overvågning (vandføring, nedbør og vandtemperatur), måling af opløste organiske forbindelser samt naturregistrering (vand- og sumpplanter, planteplankton, makroalger, insekter, padder, fugle og pattedyr). 

Ondrup Mose ved Norsminde Fjord

Orbicon har projekteret det første minivådområde, der blev indviet i Ondrup Mose ved Odder i marts 2008, som et led i Agwaplan.

Ryå ved Limfjorden

Limfjorden er i dag et af de naturområder, der er hårdest belastet med næringsstoffer, og med de statslige vandplaner er der kommet fornyet fokus på problematikken og løsningen af samme.

Åkær ved Kolding Fjord

Kolding Fjord er slutrecipient for et stort opland. Store dele af oplandet er dyrket med afgrøder, men er ikke intensivt drænet på grund af de terrænmæssige forhold med store dele stærkt kuperede terræner. 

Tanggård Bæk ved Kolding Fjord

Tanggård Bæk fører næringsstoffer ud i Kolding Fjord, som i øvrigt er slutrecipient for et stort opland.