Du kan foretage en whistlebloweranmeldelse ved at klikke her. 

Anmeldelser indsendt via denne tjeneste får svar inden for 24 timer, hvis du indtaster dine kontaktoplysninger. Brug ikke dette websted til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

Du kan anmelde mistanker om uretmæssigheder i Hedeselskabets koncern inden for disse områder:

  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af aktiver
  • Svig, bestikkelse og korruption
  • Chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet

Whistlebloweren har ret til at være anonym, og anmeldelsen går til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab eller ”PwC”) og ikke til Hedeselskabet. Af hensyn til undersøgelse af forholdet opfordrer vi dog til, at du angiver dine kontaktoplysninger.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at vores ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer til at benytte vores normale ledelsesstruktur til at anmelde mistanker og bekymringer.

Whistleblowerordningen kan benyttes som alternativ, hvis din mistanke drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Hedeselskabet eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen.

Hedeselskabet tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers.

Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.

Selve whistlebloweranmeldelsen sker gennem en ekstern hjemmeside, som administreres af PwC. Hedeselskabet har ingen adgang hertil.

Dronefoto af skov i smal udgave

UK version

WHISTLEBLOWER

We have established a whistleblower scheme, which you can read more about on this page. We encourage you to read this before reporting a suspicion or a concern.

You can submit a whistleblower report by clicking here. 

If you have entered your contact details, all reports sent through this service will be replied to within 24 hours. Please do not use this website for reporting incidents that pose an immediate threat to life or property. If you need emergency help, please contact the public emergency services.

You can report suspicions and concerns of unlawfulness in the Hedeselskabet group within the following areas:

  • Accounting manipulation
  • Misuse of assets
  • Fraud, bribery and corruption
  • Physical violence, sexual harassment, etc.
  • Major violation of environmental law and negative environmental impact

The whistleblower has the right to be anonymous, and the report is received by an external third party (PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab or ”PwC”) – not by Hedeselskabet. However, in order to facilitate investigation of the matter, we encourage you to specify your contact details.

In general, we recommend our employees, business partners and other external persons to make use of our regular management structure when reporting suspicions and concerns.

The whistleblower scheme can be used as an alternative if your concern is about your immediate contact person at Hedeselskabet or if, for other reasons, you feel more comfortable by contacting PwC through the whistleblower scheme.

Hedeselskabet does not tolerate any type of retaliation or harassment against whistleblowers.

All information will be kept confidential to the greatest possible extent.

The actual whistleblower allegation takes place via an external website administered by PwC. Hedeselskabet has no access to it.