Hedeselskabets arbejde med samfundsansvar følger de ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i FN’s Global Compact og dermed også FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi arbejder med ansvarlig virksomhedsdrift i form af miljøforhold (E), sociale forhold (S) og governance (G). 

Skov

Miljø og Klima (E) i Hedeselskabet

Vores strategi sætter retningen for, at vi skal arbejde for at modvirke og afbøde klimaforandringer ved at begrænse CO2-udledning, erstatte CO2-tunge materialer med alternativer og gennem klimasikringsløsninger. Vi skal medvirke til at øge biodiversiteten og udvikle effektive løsninger til fuld udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse af restprodukter. 

I Hedeselskabet er vi ambitiøse i forhold til miljø og klima, fordi de samfundsmæssige udfordringer fordrer det, fordi Hedeselskabet er den rigtige til at gøre det, og i erkendelse af, at der i dele af Hedeselskabets opgaveløsning for kunder har været og fortsat kan være en risiko for negativ påvirkning på miljøet eller klimaet, bl.a. i forhold til CO2-udledning. Det tilstræber vi at reducere, ligesom vi har en intention om at reducere vores kunders negative klimaaftryk og i stedet bidrage til at sætte et positivt aftryk.

Klimaregnskab: Hedeselskabets klimaregnskab er udarbejdet efter den internationalt anerkendte standard GreenHouse Gas Protocol (GHG-protokollen). Det er et komplekst og omfangsrigt klimaregnskab, der bl.a. dækker scope 3. Læs klimaregnskabet.

Science Based Targets Networks: Hedeselskabet er en del af et netværk, hvor vi skal udvikle og teste internationale værktøjer og metoder, der sikrer, at vores indsats for at beskytte og genoprette naturen er i tråd med nyeste viden.

Skovrejsning og -certificering: Vi samarbejder med andre om at rejse mere skov. Vores skove er certificerede efter PEFC, og flere er desuden ved at undergå FSC-certificering. Som den første virksomhed i Skandinavien er vi godkendt efter den internationale organisation FSC’s certificering af økosystemtjeneste for kulstoflagring i skov.

CASE: Scanenergi planter klimaskov med sine kunder
CASE: COOP og Hedeselskabet i samarbejde om folkeskove

Biodiversitet: Etablering af en to hektar stor biodiversitetspark ved hovedkontoret i Viborg manifesterer vores ambition om at medvirke til at øge biodiversiteten. Området skaber en større naturmæssig mangfoldighed i et bynært område. Læs mere om biodiversitetsparken.

Naturgenopretning i de danske farvande: Vi iværksætter tiltag, hvor naturen selv, i form af eksempelvis muslinger, tang og ålegræs, kan fungere som effektive virkemidler til naturgenopretning i de danske farvande samt sikre øget biodiversitet. Læs mere om naturgenopretning i de danske farvande.

Hedeselskabet afholder hvert år flere arrangementer kun for medlemmer

Sociale forhold (S) i Hedeselskabet

Vi respekterer og overholder menneskerettigheder og fundamentale arbejdstagerrettigheder. Vi har fokus på medarbejdertrivsel, det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og -forhold samt kompetenceudvikling. Vi agerer socialt og samfundsmæssigt ansvarligt både internt og i forhold til det omkringliggende samfund.

Arbejdsmiljø og -sikkerhed: Vi er certificeret efter DS/ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse og har Arbejdstilsynets kronesmiley. Læs mere om certificeringen.

Trivsel: Internt er der fokus på, at Hedeselskabet er en ansvarlig og inkluderende arbejdsplads, hvilket er defineret i politikker på området og udmøntes i konkrete handlinger og tiltag vedrørende medarbejdertrivsel, det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og -forhold samt kompetenceudvikling.

Plads til alle: Vi arbejder for, at personer med mentale eller fysiske udfordringer kan komme i job, så de værdifulde ressourcer, personerne rummer, kan komme i spil til gensidig gavn for virksomheden og de berørte medarbejdere. Vi er en del af det landsdækkende projekt ”High Five”, som har til formål at skabe jobåbninger for tidligere kriminelle, og så er vi i løbende dialog med jobcentrene om rekruttering, herunder også ansættelser på særlige vilkår.

Klostermarken august 2021

Governance (G) i Hedeselskabet

Arbejdet med governance i Hedeselskabet sker under overskrifterne ordentlighed og ansvarlig ledelse. Der er fokus på gennemsigtighed og åbenhed i ledelsen og i afrapporteringen.

God fondsledelse: I forhold til governance efterlever vi anbefalingerne i god fondsledelse. Se redegørelse for god fondsledelse.

Whistleblowerordning: Vores whistleblowerordning giver ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for anonymt at kunne anmelde mistanke om uregelmæssigheder i alle dele af Hedeselskabet og inden for regnskabsmæssig manipulation samt chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser samt væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet. Læs om vores whistleblowerordning.

MangfoldighedHedeselskabet er en mangfoldig arbejdsplads, hvor diversitet er en styrke. Det betyder, at alle medarbejdere uanset køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse har lige muligheder. Se vores diversitetspolitik.

Antikorruption: Vi har en antikorruptionspolitik, som tager udgangspunkt i nultolerance over for bestikkelse, facilitation payment, returkommission og karteldannelse, og som indeholder råd og vejledninger i håndtering af interessekonflikter. Se vores antikorruptionspolitik.

Vi bidrager til

FN'S 17 VERDENSMÅL

Flere af vores opgaver og indsatser har indflydelse på flere af FN's 17 Verdensmål - og tapper direkte ind i:

MÅL 12: ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION
Vi sikrer bæredygtig ressourceanvendelse ved at genanvende affald og restprodukter til gødning, foder eller brændstof. Den indvundne gas fra vores vedvarende energianlæg i Polen bliver udnyttet til produktion af strøm og varme. Vi arbejder med muslingeopdræt både som et virkemiddel til afhjælpning af kvælstofudledning i de danske fjorde og som bæredygtigt protein til konsum og foder.

MÅL 13: KLIMA
Vi udvikler og leverer løsninger til kyst- og klimasikring samt til etablering og pleje af vandløb, søer, vandhuller og regnvandsbassiner. Skovejerskab og -forvaltning er de største aktiver i forhold til at reducere klimaaftryk. Hedeselskabet ønsker at rejse mere skov og ønsker samtidig at optimere udnyttelse af træ og øge afsætningen til eksempelvis konstruktionstræ og byggekomponenter.

Læs mere om Hedeselskabets bidrag til FN's Verdensmål i vores redegørelse for samfundsansvar.