Kolding Fjord er slutrecipient for et stort opland. Store dele af oplandet er dyrket med afgrøder, men er på grund af de terrænmæssige forhold med store dele stærkt kuperede terræner, ikke intensivt drænet. En stor del af nedbøren løber overfladisk, hvorfor der er megen materialetransport i vandløbene.

Ved Åkær Å er anlagt både et testanlæg og et fuldskalaanlæg.

Testanlæg
Projektet er placeret på Hulstedvej hos gårdejer Laust Bie, i forbindelse med et ca. 65 hektar stort opland. Oplandet afvandes af en åben grøft, der har direkte udløb til det øvre løb af Åkær Å.

At testanlægget i foråret 2012 blev anlagt her skyldes et ønske om at udvikle et minivådområdekoncept, der kan implementeres på et afgrænset areal i tilknytning til et middelstort opland, samt et koncept der kan benyttes ved tilbageholdelse af store mængder materialer.

Ligeledes er der et ønske om at skabe en økologisk ”våd trædesten” i et intensivt dyrket landskab.

Opland og vandføring
Oplandet til projektet er ca. 65 hektar, hvor hele oplandet er dyrkede marker. Jorden er leret, hvilket gør, at vandføringerne i grøften er forholdsvis stabile. Om sommeren er sommermiddelvandføringen omkring 5 l/s, efterårs-/ vintermiddel er ca. 10 l/s og forårsmiddel ca. 14 l/s.

Sammenligning
Anlægget består af et stort sedimentationsbassin, tre matricebassiner med forskellige typer træflis samt en samlet udløbsbrønd. Anlægget er designet på grundlag af de erfaringer, der er høstet på de første testanlæg. Hver matricedel er forskellige, hvilket muliggør undersøgelse af de forskellige materialers evne til at tilbageholde næringsstoffer under forskellige årstids- (vandføring og temperatur) og næringsstofmæssige belastninger. 

Fuldskala-anlæg
Kolding Kommune har i foråret 2011 anlagt et fuldskalaanlæg ved Åkær Å.

Anlægget er en del af Kolding Ådal-projektet. 

Læs om de andre test- og fuldskalaanlæg