Orbicon har projekteret det første minivådområde, der blev indviet i Ondrup Mose ved Odder i marts 2008, som et led i Agwaplan.

Selve Agwaplan-projektet var et EU-finansieret samarbejdsprojekt mellem de lokale landbrug, dets organisationer, Miljøcenter Århus (nu Naturstyrelsen Aarhus) samt Skanderborg og Odder Kommune, og ledet af Videnscenter for Landbrug (nu Landbrug & Fødevarer).

Agwaplan har haft stor bevågenhed og haft til formål, gennem frivillige aftaler, at søge at nå de kommende miljømål for blandt andet Norsminde Fjord. Projektet sluttede i efteråret 2009.

De gode takter, der er vist i dette projekt, har Hedeselskabet ønsket at videreføre, så et færdigudviklet testanlæg i Ondrup Mose stod klar i september 2010. HedeDanmark har stået for etableringen af testanlægget.

Fysisk placering
Projektet er placeret hos brødrene Ole og Per Lyngby Pedersen (Favrgaard I/S), i den nedstrøms ende af Favrgaard bæk. At minivådområdet i sin tid blev placeret ved bækken skyldes flere forhold. Dels var der et ønske om at koble det store opland på, dels var der ikke knyttet særlige naturinteresser til bækken, og endelig var der en del på marken, som på grund af terrænet, var uegnet til dyrkning (ca. 15 m x 60 m).

Opland og vandføring
Minivådområdet modtager vand fra et ca. 110 hektar stort, intensivt dyrket landbrugsområde. Jorden er leret til sandblandet leret, hvilket gør, at vandføringerne i grøften til minivådområdet udviser store variationer i vandføring og indhold af opslemmede partikler.

Særlige vilkår
Det er blandt andet variationerne i vandføringen samt det store partikelindhold, der ønskes belyst i forbindelse med udformningen af testanlægget. Et vilkår for projektet har dog været, at vandføringer (Q) ved de allerstørste nedbørshændelser skal ledes udenom (Q>45 l/s) for at undgå ødelæggende hydrauliske virkninger af testanlægget.

Det særlige ved Odder-projektet er det store forbassin, samt et 2-delt matricebassin. Hver matricedel er identisk, men den ene del er beplantet med tagrør for at kunne følge effekten over tid på beplantning af tagrør.

Beplantning i anlægget er foretaget af Kilian Water.

Læs om de andre test- og fuldskalaanlæg