Kolding Fjord er slutrecipient for et stort opland. Store dele af oplandet er dyrket med afgrøder, men er ikke intensivt drænet på grund af de terrænmæssige forhold med store dele stærkt kuperede terræner. En stor del af nedbøren løber overfladisk, hvorfor der er megen materialetransport i vandløbene.

Fysisk placering
Projektet er placeret hos gårdejer Bent Ole Sørensen i forbindelse med et ca. 25 hektar stort opland. Oplandet afvandes af en lukket drænledning, der har udløb til et mindre vandløb, der munder ud i det øvre løb af Tanggård bæk.

At testanlægget ønskes placeret netop her skyldes et ønske om at udvikle et simpelt minivådområdekoncept, der kan implementeres i forbindelse med en mere sårbar recipient, og som kan tilknyttes et mindre opland. Til recipienten er der knyttet naturinteresser som yngle- og opvækstvandløb for laksefisk.

Ligeledes er der et ønske om at skabe en økologisk ”våd trædesten” i et intensivt dyrket landskab.

Opland og vandføring
Oplandet til projektet er ca. 25 hektar, hvor hele oplandet er dyrkede marker. Jorden er leret, hvilket gør, at vandføringerne i grøften er forholdsvis stabile. Om sommeren er sommermiddelvandføringen ca. 2 l/s, mens efterårs-/ vintermiddel er ca. 5 l/s og forårsmiddel ca. 7 l/s.

Særlige vilkår
Det særlige ved Tanggård Bæk er, at projektet kun består af ét bassin, svarende til sedimentationsbassinet ved de øvrige anlæg. Bassinets udformning med varierende bundforhold og en beplantet zone med sumpplanter skal tilbageholde og omsætte såvel partikler som opløste næringsstoffer.

Læs om de andre test- og fuldskalaanlæg