Neonectria 2000

Til kamp mod svamp i ædelgran

Aggressiv svamp kan få alvorlige konsekvenser for såvel skovbruget som juletræsdyrkerne.

Hedeselskabet har givet 200.000 kroner til juletræsbranchens initiativ omkring indsamling af ny viden og udvikling af bekæmpelsesmetoder mod en aggressiv svamp i ædelgran.

Svampen ved navn Neonectria kan føre til at træernes grene dør, nålene bliver røde – og i værste fald dør træerne. Hermed truer svampen den store danske eksportsucces med salg af juletræer og pyntegrønt til hele Europa.

Sygdommen har eksisteret i Nordeuropa i 50 år, men er blevet et stigende problem. I 2013 udviklede det sig voldsomt, og værdien af skaderne blev anslået til 50 millioner kroner i Danmark.

Pengene går til et projekt, der skal udbygge den danske viden om svampen og samtidig afdække, hvordan den bekæmpes effektivt.

Projektet ledes af Danske Juletræer og gennemføres i et samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og det norske forskningsinstitut Bioforsk. Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark a/s med divisionsdirektør Jesper Just Nielsen, deltager ligeledes i projektet, blandt andet med faglig sparring i en følgegruppe for projektet.

Fra Hedeselskabets side er det vigtigt at støtte initiativet omkring mulighederne for at kunne bekæmpe Neonectria idet den også kan være en reel trussel for skovbruget, idet arten Abies rummer en række centrale skov-træarter i de danske skove.

Ud over støtten fra Hedeselskabet har projektet modtaget støttetilsagn fra andre organisationer og juletræsdyrkere. Den samlede støtte er pt. på cirka 1,4 millioner kroner. 

Neonectria skader 500

FAKTA

Danske Juletræer og Hedeselskabet støttede undersøgelserne af ædelgranbarkbille og Neonectria i 2014 og 2015. Men undersøgelser har givet anledning til en række nye hypoteser, for eksempel ser det ud til, at der er to arter (Cryphalus piceae og Cryphalus abietis) på spil i nobilis-plantagerne, og at de har forskellig biologi. Og det er netop til uddybning af dette, Hedeselskabets anden del af uddeling er blevet anvendt til i 2017.