Uroligt vand

Gydebanker for laks i Skjern Å

Hedeselskabet støtter et projekt, der skal forbedre laksens gydemuligheder i Skjern Å på en strækning nedstrøms Sdr. Felding. Udover gydegrus udlægges der større sten med henblik på at forbedre å-strækningens biodiversitet. Mange års kulturpåvirkning af Skjern Å systemet gør, at der er et stort behov for restaurering.

Danmarks største privatfinansierede miljø- og gydebankeprojekt er under etablering i Skjern Å, hvilket giver gode betingelser for fisk, smådyr og  planter. Miljøminister Lea Wermelin udtaler: “Det går for langsomt i kommunerne med at forbedre den økologiske tilstand i vandløb”. Hun ønsker tempoet sat op, og derfor er det godt for miljøet, at private initiativer kan være med til at udfylde hullet.

Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 har i samarbejde med Dansk Center for Vildlaks udarbejdet projektet.

Et godt projekt for alle
Søren Larsen, Dansk Center for Vildlaks, har stået for projekteringen i samarbejde med Kim Iversen fra Herning Kommune. Ud over at projektet vurderes at have stor værdi for lystfiskerturismen i området, har det været afgørende for Herning Kommune, at projektet ikke vil medføre en vandstandsstigning i Sdr. Felding by.

Der er således foretaget mange målinger af bl.a. vanddybden i åen og af engarealerne, der støder op til området, dels af Dansk Center for Vildlaks dels af ingeniørfirmaet Evidan, der herudover har stået for beregningen af en eventuel påvirkning. Det viste sig heldigvis, at projektet ikke ville medføre vandstandsstigninger til gene for beboerne i Sdr. Felding by.

Projektleder Martin Andersen fra HedeDanmark har det overordnede ansvar for udførelsen af det store projekt. Han er rigtig glad for opgaven og udtaler:

Selv om HedeDanmark har lavet mange vandløbsrestaureringer, er det altid meget spændende at få lov til at arbejde i et vandløb med den størrelse som Skjern Å har ved Sdr. Felding. Vi glæder os til at komme i gang og håber, at laksene tager godt imod de nye gydebanker.

Betydelig sponsoropbakning
Det er Sportsfiskerforeningen af 1943, der har stået for fremskaffelse af finansieringen. Niels Vestermark, der er formand for foreningen, er stolt og imponeret over den betydelige opbakning, projektet har fået fra mange forskellige sponsorer.

Der bliver udlagt i alt 500 m3 gydegrus, og resultatet bliver fem gydebanker af varierende størrelse. Hver gydebanke vil bære sponsorens navn, ligesom navnet tillige vil fremgå af de kort over Skjern Å, der udleveres bl.a. til lystfiskere.

Så fremover vil Anker Stensig Andersens gydebanke, Niels Due Jensens gydebanke, Dalgasbanken, Nykreditbanken og Sydbanken lægge navn til fødestuer for mange tusinde små laks.

Sportsfiskerforeningens medlemmer har ydet et pænt bidrag til det store projekt på linje med et betydeligt antal sponsorer.

Ud over økonomisk opbakning fra Herning Kommune har projektet modtaget bidrag fra Rema1000, Kirk Larsen & Ascanius, Bilforum, Danspin A/S EDC, Partner Revision, Dk Compagny, Spar Nord, Mascot, Hedeselskabet og Færch Fonden samt naturligvis især de personer og fonde, der har lagt navn til gydebankerne.

Udlægning af skjulesten i Dalgasbanken

UDFØRELSE

I løbet af en lille uge i oktober 2020 blev gydebanke-projektet gennemført af HedeDanmark.

I et område nedstrøms Sdr. Felding by blev der udlagt 500 m3 gydegrus og etableret 50 skjulesteder.

Formålet med projektet er at forbedre de fysiske forhold i Skjern Å til gavn for bl.a. fiskearterne laks, stalling, havørred og hav- og flodlampretter, som alle er truede eller opmærksomhedskrævende arter.

Jubilæumstegning Skjern Å

FAKTA

Projektet gennemføres af Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 i samarbejde med Dansk Center for Vildlaks (DCV).

Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 er en privat forening, der blev etableret af tre lystfiskere fra Skjern. De overtog efter et Københavnsk konsortium, der opgav under krigen.

DCV er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende stammer. Læs mere om fonden her.