Fordeling af gydegrus i Køge Å

De kaster med sten ved Spanager

Et godt friluftsliv og rekreativt fiskeri er afhængig af en sund natur. Sådan skrev Køge Sportsfiskeforening i deres ansøgning om støtte fra Hedeselskabets medlemspulje til restaurering af Køge Å ved Spanager. En varm søndag formåede de så at smide sten for alle pengene ud i vandløbet.

I vandløb er en stor rigdom af dyr og planter primært betinget af to ting; rent vand og gode fysiske forhold som rask strøm og masser af sten og grus på bunden. Med indførelsen af kloakering langt de fleste steder, er vandkvaliteten i de fleste åer relativt god, men fordi hovedparten af Danmarks vandløb er blevet reguleret, ofte gravet dybere, er de fysiske forhold generelt dårlige. Der er især en udpræget mangel på sten og grus, som er vigtige som levesteder for insekter og smådyr, samt som gydehabitat for fisk som ørreden.

På en cirka 400 meter lang strækning af Køge Å ved Spanager og det nederste af tilløbet Ejby Møllebæk er vandkvaliteten relativt god og strømmen mange steder fin, men på flere stræk mangler både grus i en størrelse, så ørrederne kan gyde og især større sten, som ynglen kan gemme sig bag. Det besluttede Køge Sportsfiskerforening sig for at gøre noget ved og stablede et projekt på benene. Sidst i juni blev sten kastet i vandet.

Det var en rigtig varm dag, men takket være en gruppe arbejdsomme frivillige både med maskiner, river og handsker, så er de sidste skjulesten lagt ud i Køge Å i denne omgang. Det var svært, fordi der er mange træer på denne strækning. Så er det godt, at vi har haft en knalddygtig maskinfører til at føre gravkoens skovl udenom træerne og ind over å-strækningen. Nu ser vi frem til at følge åforløbets udvikling, men vi er sikre på, at vi kommer til at se en positiv forandring.

John Østergaard, formand for Køge Sportsfiskerforening

Projektet er godkendt af Københavns Kommune, der er lodsejer og blev udført sammen med Køge Kommune, som er myndighed i området. Sportsfiskerne lagde grus og sten på plads i åen, mens Køge Kommune sørgede for maskiner til transport af sten. Det blev i alt til 21 m3 gydegrus, 34 m3 sten på 10-40 cm og 50 kampesten på 50-70 cm. Anskaffelsen af materialer er støttet med 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje. 

HEDESELSKABETS MEDLEMSPULJE

Hedeselskabets medlemspulje er målrettet naturprojekter, som samtidig har en stærk lokal forankring. Det må man sige er tilfældet i projektet omkring Køge Å. Det er altid en fornøjelse at møde dedikerede frivillige, der yder en fælles indsats – og her udspringer det i viljen til at skabe et vandløb med mere liv og artsrigdom til gavn for både lystfiskere og naturvandrende.  

Læs mere om støtte fra medlemspuljen her.

Skjulesten smides i Køge Å