Niels Jakob Hansen

Ægtepar har altid givet naturen en plads på deres ejendom

Kirsten Bjerre Hansen og Niels Jakob Hansen, Sønderlev ved Hjørring, har fået tildelt en uddeling på 25.000 fra Edvard og Ane Agerholms legat, der tildeles ”flittige landmænd”.  Det sker som en anerkendelse for deres arbejde for erhvervet, og for at de sideløbende med at drive et rationelt landbrug har givet naturen plads på deres bedrifter og nu arbejder for at bevare og fremme beskyttet natur. 

Kirsten og Niels Jakob startede som henholdsvis ung sygeplejerske og landmand på en lille ejendom med få køer, grise og høns syd for Hjørring i starten af 80’erne. Sammen byggede de frem til 2016 en større ejendom op med et større planteavl og en større husdyrproduktion, der blev konverteret fuldt ud til slagtesvineproduktion. Under opbygningen af ejendommen blev adskillige naboejendomme tilkøbt, jorden lagt sammen og driften effektiviseret. Særligt i den sidste del af driften af denne ejendom fik naturen fornyet plads på ejendommen med blandt andet gravning af søer og læ- og landskabsbeplantninger.

Efter 2016, hvor størstedelen af ejendommens jordarealer var blevet afhændet, har natur, landskabs- og vildtpleje fyldt meget på deres nu mindre ejendom ved de fredede indlandsklitter ved Skallerup Klit.

Klitplantagen og den ”Nikkende Kobjælde”
Til ejendommen hører 63 ha. Heraf er 32 ha fredede indlandsklitter, hvor de 22 ha. klitareal bliver afgræsset af islandske heste året rundt. De resterende 10 ha ligger hen som naturskov.

Gennem de seneste 4 år har Niels Jakob haft travl på det afgræssede areal, som han delvist har ryddet for havtorn, tjørn, hyld og andre selvsåede arter. Dette har resulteret i, at arealet nu fremstår omtrent i den tilstand, det var i, da det blev fredet i 1963. Arbejdet med rydningen af arealet er sket i samråd med naturmedarbejdere fra Hjørring Kommune.

Den relativt kraftige afgræsning har medført, at den fredede flerårig urt Nikkende Kobjælde har fået bedre levevilkår og har bredt sig over et større areal.

Ægteparret har stadig et aktivt liv uden for hjemmet, hvor Kirsten arbejder som hjemmesygeplejerske ved Hjørring Kommune og Niels Jakob har nogle timer hos en lokale møbelpolstervirksomhed. Deres fælles interesse er foruden naturen deres to sorte labrador retriever. Kirsten har trænet sin hund i Danmarks civile Hundeførerforening, og Niels Jakobs hund er en ivrig jagthund, der ledsager ham på de mange jagtture i Danmark og Tyskland.