Hvorfor beskæftiger Blå Biomasse sig med Smart Farms?
Vi ser et forretningsmæssigt potentiale i at producere proteinrige muslinger på ansvarlig vis – muslinger, der enten ender på spisebordet eller i foder. Mindst lige så vigtigt, så fungerer muslinger som et lille rensningsanlæg, der kan optage noget af den store mængde kvælstof og fosfor, som belaster vores vandmiljø.

Giver I muslingerne foder?
Nej, muslingerne lever udelukkende af de mikroalger, der allerede findes i farvandet.

Får muslingerne medicin?
Nej, vi tilfører intet til muslingerne. De lever kun af mikroalger, som flyder i vandet. Faktisk er de fleste muslingeanlæg i Limfjorden økologisk certificerede.

Forurener muslingefarmene?
Kort fortalt nej. Da der ikke tilføres noget til muslinger udefra, kan muslingerne ikke forurene. Men mange muslinger koncentreret på et sted kan skabe andre udfordringer. Det kræver en længere forklaring. Muslingerne filtrerer vandet for mikroalger, der indeholder kvælstof og fosfor. Det giver øget sigtbarhed i vandet både tæt ved og i en stor radius uden om opdrætsanlægget. Men en musling optager ikke alt i kroppen de spiser. Ca. 1/3 af det muslingen spiser optages i muslingen, mens de andre ca. 2/3 udskilles igen. Disse muslingefækalier synker til bunds under anlægget. Her vil der være en øget sedimentation og dermed mudder på bunden, men det betyder også nedsat sedimentation i resten af det vandområde, anlægget ligger i. Samlet set gavner muslingerne således vandmiljøet, da muslingerne således fjerner 1/3 af de næringsstoffer de spiser.

Lever muslingerne i deres naturlige miljø?
Ja, muslingerne lever naturligt i de indre danske farvande. Når vi sætter Smart Farmnet ud i vandet, sørger vi blot for at give de mange små muslinger flere steder, hvor de kan sætte sig fast og vokse sig store.