Neonectria skader

Publiceret 30.05 2017

Nye hypoteser om ædelgranbarkbillens biologi

I forbindelse med Hedeselskabets uddeling til forskningen i svampesygdommen Neonectria i juletræskulturer fortsættes nu med andet delprojekt med nærmere undersøgelse af to observerede biller i ædelgran.

I foråret 2014 valgte Hedeselskabet at uddele 200.000 kroner til brancheforeningen Danske Juletræers initiativ omkring bekæmpelse og forskning i svampen Neonectria, samt angriber ædelgranslægten, Abies. Omtalen af første delprojekt kan ses her http://www.hedeselskabet.dk/nyhed/forskning-i-juletraeer-og-pyntegroent

Dette tilvejebragte grundlaget for den nuværende viden og vejledning i håndtering af problemer med denne skadevolder i produktionen af især klippegrønt i nobilis. Disse to sæsoner var imidlertid meget forskellige med hensyn til de sæsonbetingede vejrforhold. Desuden var det vanskeligt at påvise en sammenhæng med forekomsterne af Neonectria.

I sidste halvdel af 2016 blev der gennemført en række undersøgelser finansieret af Promilleafgiftsfonden. Disse undersøgelser er stadig i gang, men giver anledning en række nye hypoteser, for eksempel ser det ud til, at der er to arter (Cryphalus piceae og Cryphalus abietis) på spil i nobilis-plantagerne, og at de har forskellig biologi.

Og det er netop til uddybning af dette, Hedeselskabets resterende uddeling skal anvendes til her i foråret 2017.

De foreløbige resultater viser en forskel i aktivitet hos de to meget ens udseende arter af Cryphalus. Undersøgelserne omfatter blandt andet billernes aktivitetetsperioder i forhold til temperatur, valg af ynglemateriale (ernæringsgnav på stående træer, ynglegnav på stående træer, ynglegnav i afklip på jorden), udviklingshastighed (æg til voksen) og overvintringsforhold. Desuden vil aggressiviteten af de to blive undersøgt gennem deres valg af ynglemateriale samt udbredelse og forekomst i relation til Neonectria og rodfordærver.

Udover de biologiske observationer er der arbejdet videre med at afdække sammenhængen med skadelige svampe og andre forhold. Dette er gjort gennem en total inventering af en klippegrøntplantage på mere end 8.000 træer, hvor der registreres forekomst af rodfordærver, billetætheder, tilstedeværelse af stammelus, træernes generelle sundhedstilstand samt flere andre parametre. Der er endnu ikke foretaget bearbejdelse af resultater.

Resultaterne fra denne undersøgelse forventes offentliggjort i begyndelsen af 2018.