Blåmuslinger

Muslinger kan hjælpe sårbar fjord

Hedeselskabet har ydet støtte til fremskaffelse af vidensgrundlaget for etablering af kompensationsopdræt af blåmuslinger i Mariager Fjord.

Siden det voldsomme iltsvind i 1997 har Mariager Fjords miljøtilstand været til ivrig debat. Dengang blev hele Inderfjorden ramt af et iltsvind, som stort set eliminerede alt liv i fjorden i en periode. Et nyt tiltag med muslinger kan give fjorden kunstigt åndedræt.

Gennem 2017 har Mariagerfjord Kommune dokumenteret kvælstoffjernelse (N) både ved iltning af de dybe områder ved Mariager samt ved etablering af muslingeopdræt i Mariager Fjord. Begge indsatser sigter mod at kunne opnå miljømålene i Vandområdeplanen for Mariager Fjord. Der er ifølge Vandområdeplan for 2015-2021 for Mariager Fjords indre og ydre fjord et samlet indsatsbehov på reduktion af 182,4 tons kvælstof årligt.

Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har udarbejdet modellering af effekt af bundiltning og muslingeopdræt på økosystemet i Mariager Fjord. I modelarbejdet blev der regnet på forskellige scenarier for iltning af Mariager Fjord samt på storskala opdræt af muslinger i form af fem muslingeenheder á 250 gange 750 meter.

Fuld iltning af de dybe områder vil kun fjerne 8 ton kvælstof årligt. Samtidig har det en negativ effekt, da iltningen roder op i de næringsstoffer, der gennem tiden har ophobet sig på fjordbunden.

De fem muslingeenheder kan fjerne op til 72 ton kvælstof pr. år og 4,7 ton fosfor pr. år og er derfor et lovende virkemiddel med flere positive miljøeffekter.

Muslingeproduktion
Det vurderes, at forarbejdning af muslinger til dyrefoder udgør den mest rentable værdikæde for muslinger fra fjorden.

Mariagerfjord Kommune har afsat midler i 2018 til at arbejde videre med muslingeforsøget og fastlæggelse af en forretningsmodel, der kan danne grundlag for etablering af privat muslingeproduktion og forarbejdning.

Hedeselskabet har ydet støtte til fremskaffelse af vidensgrundlaget for etablering af kompensationsopdræt af blåmuslinger i Mariager Fjord.

Blåmuslinger 600

FAKTA

Siden det voldsomme iltsvind i 1997 har Mariager Fjords miljøtilstand været til ivrig debat. Dengang blev hele Inderfjorden ramt af et iltsvind, som stort set eliminerede alt liv i fjorden i en periode. Et nyt tiltag med muslinger kan give fjorden kunstigt åndedræt.

Mariagerfjord Kommune har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om dokumentation af effekten af kompensationsopdræt af blåmuslinger som marint virkemiddel i forhold til at opnå miljømålsætning i forbindelse med vandområdeplanen for fjorden.