fremtidens vandløb 2000

Fremtidens vandløb

Hedeselskabet har i 2014 støttet et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for forudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af fremtidens vandløb.

De danske kommuner skal forvalte en fornuftig balance mellem aflednings- og miljøinteresser ved at fastlægge dimensioner og vedligeholdelsespraksis i vandløb. En forudsætning for dette arbejde er, at der er enighed om og tillid til de hydrauliske principper og beregningsværktøjer, der anvendes.

Hedeselskabet har i 2014-2016 uddelt midler til et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for beregningsforudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af vandløb fremover.

Baggrund for projektet
Der har i de senere år været diskussioner af måden, hvorpå vandløbsmyndighederne foretager kontrol af vandløbenes fysiske tilstand i forhold til de regulativmæssige bestemmelser, herunder måden, hvorpå man måler vandløb op.

Der har samtidig været diskussioner om de beregningsmæssige forudsætninger for de vandspejlsberegninger i vandløb, som vandløbsmyndighederne foretager eller lader foretage i forbindelse med både regulativkontrol og specifikke indgreb i vandløbene, eksempelvis ændret vedligeholdelse og restaurering og de hermed forbundne ændringer af profilformen og de hydrauliske egenskaber, heriblandt især Manningtallet.

Diskussionen om de beregningsmæssige forudsætninger drejer sig mestendels om, hvilke tal og værdier, man ”fodrer” beregningerne med, og ikke om anvendeligheden af beregningsværktøjerne og Manningformlen.

Hedeselskabet har støttet projektet ud fra bl.a. følgende begrundelse: ”Brugen af Manningformlen er helt grundlæggende for forståelsen af vandet bevægelse og for vandløbenes fysik, som det præsenteres i vandløbsregulativerne. Det er netop vurderingen af Manningtallet, der ofte skaber debatten mellem interessenterne. ”.

Gennemførelse
Projektet er gennemføret via Hedeselskabets datterselskab Orbicon og er afsluttet i december 2017.

I projektets følgegruppen indgår repræsentanter fra blandt andet Danske Vandløb, Kommunernes Landsorganisation, Kommunalteknisk Chefforening og SEGES (sammenslutning af Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion).

Konklusion
Hovedkonklusionen er, at der ikke er grund til at betvivle selve metoden, hvormed vandspejlsberegningerne foretages, idet feltforsøg har vist, at beregningsresultaterne svarer stort set til de målte forhold. Alt sammen forudsat at beregningerne gennemføres på grundlag af retvisende data.

fremtidens vandløb 500

FAKTA

Det er håbet, at denne faglige redegørelse kan bidrage til en større faglig indsigt i og ikke mindst til en bedre fælles forståelse og accept af de muligheder og begrænsninger, der gælder for vandspejlsberegninger i vandløb.

Læs hele redegørelsen på Orbicons hjemmeside.