Sølsted mose - foto af Kurt Gabs

Publiceret 02.01 2016

Sjælden dansk natur

Sølsted Mose er igen en aktiv højmose, og det er et stykke unikt, dansk natur, der er blevet genskabt.  

HVOR
Tønder.

HVAD
Genopretning af højmose. I 2010 blev der sat gang i dette enorme projekt med en ansøgning til EU LIFE. Det er overordnede mål er at genskabe større arealer med aktiv højmose, blandt andet ved at øge vandstanden i mosen, mindske næringsstofbelastningen og rydde store områder med træer og buske, der i de seneste 50 år har forvandlet den gamle høj- og tørvemose fra et åbent til tilgroet landskab.

HVORDAN
Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 240 hektar. I januar 2014 forestod HedeDanmark den første forsøgsrydning af 10 hektar. Næste omgang lød på 40 hektar, som blev færdigryddet til årsskiftet et 2014. Til projektet blev en udkørselsmaskine med 1,4 meter brede bælter brugt, den trykker kun med 180 gram/cm2 (en person af almindelig bygning trykker 250-300 gram/cm2). Det betyder, at den kan komme frem selv steder med meget blød bund uden at gøre skade. Mosen blev ryddet for blandt andet pil og birk, der er flishugget og bruges til energi. Det krævede en 2,3 kilometer lang kørepladevej i det bløde og ufremkommelige terræn.

Det er vigtigt, at vi får genskabt disse naturområder, som har været helt almindelige i Danmark og samtidig gør dem tilgængelige for publikum. Sølsted Mose er nu omdannet til et åbent terræn, og vi håber at kunne tiltrække både lokalbefolkningen og turister til et stykke unikt natur og samtidig udbrede viden via informationstavler. Derudover
er moser ideelle til at tilbage holde CO2, så udover bevarelse af et rigt dyre- og planteliv, har området også en særdeles nyttig funktion.”

 

Skovens dag Egetræ på vej

Ole Ottesen, geolog og miljømedarbejder, Tønder Kommune

HVORFOR
Højmoser er meget sårbar og sjælden natur, og det handler om at bevare biodiversitet. Sølsted Mose bliver ført tilbage til, som det så ud for 200 år siden, så det er kulturhistorie, der bliver genskabt. Der findes et rigt fugle-, insekt- og planteliv, og som det eneste sted i verden findes den sjældne fisk dyndsmerlingen.

HVAD NU
Vandstanden er hævet, og man håber at hæmme væksten af pil. Også tørvemosen, som tidligere er blevet gravet ud og drænet, får mulighed for at udvikle sig. Området har ændret karakter ved at blive åbnet op til store, åbne flader, som højmosen var førhen. I forbindelse med projektet vil der også blive etableret gode publikumsfaciliteter i dele af mosen. I forbindelse med rydningerne er der blevet indhegnet større områder for at hindre genvækst af pil og birk, og man derfor i sommerhalvåret også kan se flokke af græssende geder og kreaturer.

HVEM
Fugleværnsfonden ejer en stor del af området. Projektet støttes af EU’s LIFEprogram, Fugleværnsfonden, Tønder
Kommune samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og 15. Juni Fonden. HedeDanmark har gennemført en del af det udførende arbejde.

Fakta om Sølsted Mose

Bedste årstid for besøg er forår og sommer – gummistøvler kan være en god idé, myggeolie er obligatorisk i sæsonen.
Til mosens åbne områder er knyttet karakteristiske fugle som krikand, tinksmed, dobbeltbekkasin (visse år over 10 par) og nogle år hedehøg. På en tur rundt på stierne i mosen kan du også være heldig at se tranen.

Der findes kun få aktive højmoser eller højmoserester i Danmark. De forekommer spredt over landet med flest i Jylland. Mange højmoser er nedbrudt i tidens løb på grund af afvanding, opdyrkning og tørvegravning og er derfor ikke længere aktive.

Foto: Kurt Gabs