Kongenshus Plantage

Kongenshus plantage

Da mindeparken blev udtænkt, var det hensigten at vise publikum nogle eksempler på resultatet af det arbejde, som de mange hedeopdyrkere havde udført. Herunder indgik ideen om at anlægge et landbrug og en plantage.

Landbruget blev dog opgivet med den begrundelse, at hele det landskab der omgiver mindeparken er et stort eksempel på, hvad heden kunne omdannes til.

Plantagen på ca. 70 ha blev derimod til virkelighed. Den er placeret i den sydlige del af hedearealet, og tilplantningsarbejdet blev udført i årene 1949-1953.

Plantagen er anlagt efter de dengang moderne principper hvad angår jordarbejde og valg af træart. Hovedparten af arealet udgøres af de indre og ydre løvtræsbælter, som er det producerende element og til beskyttelse af nåletræet.

Væksten har været god, og allerede nu er nåletræsbevoksningen under foryngelse. Det sker via mindre arealer, hvor den gamle bevoksning helt er fjernet eller under overstander, hvor den gamle bevoksning efterlades med træerne i spredt stilling.

Plantagen blev til i samarbejde med Det danske Hedeselskab og udgør således en lille del af de ca. 120.000 ha, som selskabet har stået for. Siden da er det forstlige arbejde ligeledes udført af Hedeselskabet.

Hedearealet i Kongenshus Mindepark har efter al sandsynlighed været skovbevokset efter sidste istid. Klimaændringer og menneskelig aktivitet er baggrund for, at arealerne ikke er henfaldet til lynghede. Den menneskelige aktivitet har i mange år fastholdt arealet som hede, men det er hedens natur, at den uden menneskelig indgriben helt naturligt vil blive til skov igen. Dette vil dog have taget mange flere år end ved plantning.