Fra Haslev renseanlæg - Orbicon

Publiceret 01.04 2019

Fremgang hos Orbicon

Fremgang på driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på ca. 63,3 mio. kr. på kun et år. Det er en hård, fokuseret indsats, som har ført Orbicon tilbage på sporet.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2018 på 13,6 mio. kr. er en væsentlig forbedring i forhold til 2017. Forbedringen skyldes blandt andet gennemførelse af en række organisatoriske og omkostningsmæssige tiltag, styrket fokus på projekt- og risikoledelse samt tilgang af nye interessante projekter inden for klimatilpasning, miljø og byggeri.

- Vi er godt tilfredse med den fremgang, Orbicon har leveret. Det er lykkedes at skabe en positiv udvikling hurtigere end forventet, hvilket er både ledelsens og medarbejdernes fortjeneste. Det er vores forventning, at virksomheden kommer til at udvikle sig i samme positive retning over de kommende år, siger bestyrelsesformand Lars Johansson.

Bæredygtighed og FN’s verdensmål
Administrerende direktør Per Christensen har for nyligt præsenteret en revideret strategi for 2019-2021, som har bl.a. bæredygtighed som et vigtigt omdrejningspunkt.

- Orbicon har historisk meget stærke kompetencer inden for vand, miljø og klimatilpasning, og lige præcis de kompetencer giver os en styrke i forhold til det stigende fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Det er vigtigt for os at være en social ansvarlig virksomhed, der arbejder aktivt med verdensmålene, hvilket vi oplever, at også vores kunder efterspørger mere og mere, siger Per Christensen.

I 2018 har det fokus resulteret i flere nye projekter. Blandt andet de store klimatilpasningsprojekter Karens Minde Aksen og ved Strandboulevarden på Østerbro i København, videnscenteret for klimaforandringer Klimatorium i Lemvig samt flere store kystbeskyttelsesprojekter og miljøkonsekvensvurderinger, herunder analyse af stigende vandstand i vandløb.

Orbicons viden indenfor FN’s verdensmål har tillige udmøntet sig i udviklingen af et nyt digitalt dialog- og kommunikationsværktøj, der tager udgangspunkt i netop disse. Værktøjet vil kunne hjælpe virksomheder med at skabe handlinger, der understøtter den bæredygtige omstilling og er baseret på dialog og kommunikation. Værktøjet, der har fået navnet Mylius, er navngivet efter Hedeselskabets stifter Enrico Mylius Dalgas. 

- Vi oplever, at både nuværende kunder og markedet i stigende grad efterspørger vores kernekompetencer, hvorfor vi ser positivt ind i de kommende år. Vi forventer således, at Orbicon vil fortsætte den positive udvikling igennem 2019, hvilket vi allerede på nuværende tidspunkt har gode indikationer på, siger Per Christensen.

Medarbejderne og kundetilfredsheden i fokus
I strategien har det også været vigtigt at give plads til medarbejdernes udvikling og trivsel. Det er veldokumenteret, at glade og motiverede medarbejdere også har en positiv effekt på virksomhedens effektivitet og innovationsevne samt på kundetilfredsheden.

Derfor har Orbicon iværksat en indsats med øget fokus på motivation, arbejdsglæde og sammenhold med involvering af alle medarbejdere i ind- og udland. Initiativet har afstedkommet flere positive resultater herunder øget arbejdsglæde.

- Vores medarbejdere har ydet en meget stor indsats gennem året og er en væsentlig faktor i vores positive udvikling. Derfor er det med stor glæde, at vi med denne indsats er med til at motivere vores medarbejdere yderligere. Jeg har altid haft en drøm om at skabe ’Danmarks gladeste arbejdsplads’. Man skal være glad for at gå på arbejde og for samarbejdet med kollegerne. Er man det, vil det helt naturligt smitte positivt af på samarbejdet med kunderne og i sidste ende være med til at skabe gode resultater for kunder og virksomhed, siger Per Christensen