Vokslev 2-foto Bent Skærlund.jpg

Vokslev Kalkgrav

Ambassadørerne anbefaler

Foto: Bent Skærlund 

Anbefalet af: Bent Skærlund, Nibe

Hvor: Ved landsbyen Vokslev i det nordlige Himmerland finder man Vokslev kalkgrav, der sammen med vandmøllen Huul Mølle ved Binderup Å indgår i et enestående kulturmiljø, der rummer værdifuld natur og geologiske forekomster.

Hvorfor: Der har været gravet kalk ved Vokslev siden 1743, og de geologiske profiler i kalkgraven står næsten, som da Vokslev Kalkværk lukkede. Brydningen af den hårde bryozokalk og udsavningen til bygningssten efterlod næsten lodrette profiler, hvilket har gjort det muligt at betragte de geologiske lag. Vokslev rummer mange forskellige plantesamfund takket være tilgængeligheden af vand, kalkundergrunden og påvirkningen fra græsning. Den anlagte sti fra fra Huul Mølle til Vokslev går både gennem kalkgravens frodige krat og varieret, selvsået løvskov og op over det åbne afgræssede kalkoverdrev på ådalens skrænter.

Natur og dyreliv: Binderup Å, der løber langs kalkgraven, er en af Danmarks bedste gydepladser for ørred. Det rene vand, en nyanlagt faunapassage og grødebanker med vandranunkel og vandstjerne skaber fysisk variation og danner fiskeskjul. Binderup Å har væld af vandinsekter

Den beskyttede kalkgrav med et rigt planteliv og de mange forskellige træer og buske, tiltrækker mange dagsommerfugle og insekter.

Den smalle ådal er stort set uopdyrket, så engene er usædvanligt rige på sjældne planter, blandt andet orkidéer og engblommer. Der vokser op mod 100 forskellige blomsterplanter på overdrevet. Kalkoverdrev, som i Danmark næsten kun findes i Nordjylland, har en speciel plantevækst med mange arter, der enten har forkærlighed for en kalkrig jordbund eller særlig evne til at overleve i det specielle miljø. Ved Vokslev findes man blandt andet dunet vejbred, lav tidsel, vild hør, smalbladet klokke, knoldet mjødurt og vild gulerod. Mørk kongelys er almindelig i kalkgraven uden for de græssede områder.

I åen finder man grødebuske af vandstjerne, vandranunkel og smalbladet mærke, der er levested for et rigt smådyrsliv og giver ideelle fiskeskjul. Der gødes og sprøjtes ikke på statens arealer.

Man kan møde såvel almindelige markfirben, markfirben og stålorm i området, ligesom man kan være heldig at se en hugorm eller en snog. Vandstæren, isfuglen og bjergvipstjerten kan opleves langs Binderup Å.

Hvornår: Bedste sæson for besøg er forår, sommer og efterår.

Praktik: Vokslev Kalkgrav her: Huulmøllevej 12, 9240 Nibe.

Mere info:
Naturstyrelsen

 

Vokslev 1-foto Bent Skærlund.jpg

Vokslev Kalkgrav

Huulmøllevej 14
9240 Nibe
Danmark