Siden 2008 har Hedeselskabet og Orbicon – i samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet samt Skanderborg og Odder Kommune – udviklet og testet minivådområder. Konceptet bygger på, at minivådområderne skal hjælpe landbruget reducere udledning af kvælstof og fosfor på en fleksibel og billig måde, som er skånsom for miljøet.  

Idéen med minivådområder er at skabe en prisbillig og fleksibel metode til at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet og samtidig skabe værdifulde biotoper til gavn for flora og fauna. Indtil videre har testforsøg og fuldskala-anlæg vist gode resultater, både hvad angår stofomsætning, flora og fauna og hydraulisk kapacitet.

Ved at etablere et minivådområde reducerer landmanden udledning af betydelige mængder kvælstof og fosfor. Det kræver ikke de store omkostninger at etablere et minivådområde, og hvad bedre er, det kræver ikke meget plads – kun mellem 300 og 1.000 m² – afhængig af oplandets størrelse, jordbundens beskaffenhed og dyrkningsintensitet.

Fakta om minivådområder

  • Fra et drænopland på 100 ha med et typisk kvælstoftab på 20-40 kg N/ha/år kan et minivådområde fjerne ca. 1.000 kg N/år samt 30-80 % af fosfortilførslen. 
  • Der arbejdes med to typer minivådområder: Åbne bassiner og matriceanlæg. Matriceanlæggene er mere effektive pr. arealenhed: 0,15 ha pr. 100 ha drænopland. Åbne bassiner kræver 1 ha anlæg pr. 100 ha drænopland. 
  • Etablering af minivådområder kan fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land. 
  • Etablering af minivådområder kan have en positiv effekt i forhold til jagt. 
  • Minivådområder kan styrke de rekreative muligheder for lokalbefolkningen. 
  • Etablering af minivådområder har et beskæftigelsespotentiale i de danske landområder. 
  • Minivådområder kan bidrage til at genskabe den naturlige forsinkelse af vandafstrømningen i landskabet og derved indgå i klimatilpasningen.

Overvejer I at etablere et minivådområde?

Vores datterselskab HedeDanmark bruger praktisk viden og erfaringer fra mange års test og konceptudvikling til at etablere skræddersyede minivådområder for landmænd, lodsejere m.fl.  

På deres hjemmeside kan I bestille uforpligtende rådgivning om etablering af minivådområder for at høre mere om mulighederne. I kan også læse, hvordan I kan få fuld finansiering af jeres minivådområde gennem tilskud.