Stenrev i havet forbedre havmiljøet

Stenrev skal forbedre vandmiljøet i Limfjorden

Aalborg Kommune ønsker at forbedre vandmiljøet og øge biodiversiteten i Limfjorden ved at etablere flere mindre stenrev. Det sker i samarbejde med lokale landmænd og entreprenører samt en række frivillige ildsjæle – de såkaldte ”kysthjælpere”. Projektet støttes af Hedeselskabet.

Engang lå der mange sten på bunden af Limfjorden, men efter mange års stenfiskeri er der kun få stenrev tilbage. Stenene er blevet anvendt til havnemoler, kystsikring og anlægsprojekter.

De manglende stenrev er et problem i forhold til biodiversiteten i fjorden. De udgør nemlig et vigtigt element i det marine miljø. Vigtige habitater for fisk og planter er derved forsvundet, og de kommer ikke tilbage af sig selv.

Stenrevene er som oaser i fjorden og udgør fundamentet for meget af det marine liv. Fx sætter tang ikke rødder i fjordbunden, men hæfter sig direkte på faste overflader som sten. Uden sten er der derfor ingen tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for smådyr, krebsdyr og fiskeyngel.

Projektleder Klavs Frederiksen
Limfjordsrådets Sekretariat 

Landmænd og entreprenører donerer overskudssten til ”stenbank”
Etableringen af stenrev er en bekostelig affære, fordi stenene både er dyre at købe, transportere og placere de rette steder på fjordbunden. Så Limfjordsrådets Sekretariat har tænkt kreativt.

”Ved at indsamle og genanvende sten lokalt sparer vi både penge og ressourcer i råstofgravene. Derfor har vi spurgt landmænd og entreprenører i nærområdet, om de vil donere deres overskudssten til en ”stenbank”. Og det har givet pote,” siger Klavs Frederiksen.
Fx har landboforeningerne Agri Nord og LandboNord netop søsat en kampagne, hvor lokale landmænd kan donere marksten til stenrevene. Også kommunens egen entreprenørafdeling og flere private entreprenørfirmaer vil donere overskudssten fra udstykninger af boliggrunde, vejprojekter og nye byggerier. 

Private borgere bidrager også
Også private borgere bidrager med sten fra haven til de nye stenrev i Limfjorden. Siden foråret 2023 har der været en forsøgsordning, hvor borgerne kan aflevere sten på udvalgte genbrugspladser.

Når ”stenbanken” er fyldt, begynder selve udlægningen i fjorden. 

Samarbejdet om stenrev
Formålet med projektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager i den marine naturgenopretning.

Sammen med lokale interessenter er der udvalgt en række områder i fjorden, der vurderes særligt egnede til etablering af stenrev. Håbet er, at en række mindre stenrev kan etableres fra 2023 og frem.

Indsatsen med indsamling af sten og etablering af stenrev ved Aalborg er finansieret af Aalborg Kommune, bliver koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat i tæt samarbejde med Kysthjælperne i Aalborg (består af repræsentanter fra Limfjordsjægerne, Dansk Amatørfiskeforening og Danmarks Naturfredningsforening).  

Effekten på vandmiljøet og biodiversiteten af de udlagte sten vil blive fulgt og dokumenteret i samarbejde med frivillige og Aalborg Universitet.

Udover donationerne af sten har projektet opnået økonomisk støtte fra blandt andet Veluxfonden, Aalborg Kommune, Norlys Vækstpulje og Hedeselskabet.

Endvidere ydes der gratis assistance fra Aalborg Havn og RGS Nordic, som opbevarer og håndterer stenene på deres arealer uden beregning.

Sten på havbund

Nye stenrev i Limfjorden

Indsatsen en del af Danmarks Sportsfiskerforbunds landsdækkende projekt ”Kysthjælper – vi giver havet en hånd”.

Formålet med projektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager i den marine naturgenopretning.

 

Læs mere om Kysthjælperne her.