Skov

Klimaet reddes bedst ved at fælde træer

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30% ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal. Et mål som kan nås ved investeringer på blot 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 reduceres med 50%.

Denne udmelding kommer fra en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen midt i en ophedet debat om, hvorvidt der skal bruges markant mindre flis i de danske kraftværker, og om der skal udlægges mere urørt skov. Parallelt kører der også en kampagne for at rejse mere skov.

Deres argumentation tager udgangspunkt i, at ikke alene kan et større skovareal med en større tilvækst suge mere CO2 ud af luften, men især i at træ kan erstatte en lang række materialer som stål, beton, tegl m.m.. Materialer som i dag kræver store mængder fossilt brændsel til deres fremstilling og forarbejdning, hvilket medfører en stor CO2-udledning til atmosfæren. Ved delvist at udfase de energitunge materialer i byggeriet og andre steder og erstatte dem med træbaserede materialer, vil CO2-udledning blive reduceret. Men det kræver et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst.

Skovrider Esben Møller Madsen siger:

Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet. Hidtil har debatten desværre mere været kendetegnet ved følelser og politiske holdninger end ved fakta, konkret viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem.

Klimaskov som effektivt værktøj
Forskere og praktikere opfordrer i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift. Det sker i bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet,” som udgives af seniorforsker Palle Madsen og PhD Anders Tærø Nielsen, samt skovrider Per Hilbert, fra branchefællesskabet Skovdyrkerne, samt skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.   

Stort innovationspotentiale
Udover at erstatte de energitunge materialer, vi i dag anvender, er der også et stort innovationspotentiale i træ. Træ kan i fremtiden være grundmateriale i alt fra modetøj og babybleer til en lang række glas- og plastprodukter.

I bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet” opfordrer forskere og praktikere i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift. I videoen her kan du se, hvorfor denne debat er så vigtig.

Skov Brylle

Bogudgivelsen er støttet af Atlas Timber A/S, Carlsens Langes Legatstiftelse, Dinesen, Foreningen PlanDanmark, Herskind Savværk, Løvenholmfonden, Skovdyrkerne, Træfonden, Vemmetofte Kloster og Hedeselskabet.

faktafoto klimabog

FAKTA

Mandag d. 30. september 2019 udkom bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet.”

Bogen er udgivet af seniorforsker Palle Madsen, PhD Anders Tærø Nielsen, skovrider Per Hilbert og skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark. 

Bogen er støttet af blandt andre Hedeselskabet og kan købes via boghandelen (ISBN 978-87-971672-0-5).