Hedeselskabet arbejder i dag med muslinger, via datterselskabet Blå Biomasse A/S. Her er der mulighed for at høste op til 7.000 tons muslinger i Limfjorden årligt på deres fuldskalaanlæg. Det fjerner op til mellem 104-137 tons kvælstof (N) og 5,7-13 tons fosfor (P) fra fjordens generations forurening. Hvert år. 

DTU skønner, at det er muligt at opdrætte og høste op mod 300.000 tons muslinger om året i de indre danske farvande. Det svarer til 4.000 - 5.000 tons kvælstof. I Limfjorden er omkostningerne til fjernelse af 1 kg kvælstof ca. 82 kr. jævnfør det marine Virkemiddelkatalog. 

Til sammenligning er der netop indgået aftale om en støtte på 115 millioner kroner i 2020 mellem Landbrugsstyrelsen og 221 landmænd om opførsel af minivådområder. De 221 landmænds indsats kan tilsammen mindske udledningen med 100 tons kvælstof om året – hvis alle anlæg oprettes. Anlæg som forventes at holde 10 år, men kan godt have længere levetid. Omkostningerne til fjernelse af 1 kg kvælstof i et minivådområde er i Virkemiddelkataloget beregnet til mellem 137 og 359 kr., altså cirka tre gange så meget som gennem muslingerne.

I tilgift til fjernelse af både kvælstof og fosfor bidrager muslingerne med en række yderligere fordele. Eksempelvis kan muslingerne bruges til både konsum til mennesker og til foderprotein (muslingemel) som kan erstatte fx soja og fiskemel. Muslinger er desuden en af de mindst CO2-belastende fødevarer på markedet – med en CO2e på kun 0,22 kg. CO2e pr. kg muslinger. Det er lavere end grønsager som gulerødder og broccoli. 

Et andet positivt element er skallerne. Hvis skallerne benyttes i byggematerialer, kan der potentielt lagres store mængder CO2 - helt op til 100.000 tons CO2 årligt, hvis der produceres 300.000 tons muslinger årligt. 

Undersøgelser gennemført af Københavns Universitet og WSP viser, at arbejdet med muslinger i industriskala har lav eller ingen negativ påvirkning på det omkringliggende vand- og bundmiljø. Undersøgelserne underbygger en række positive effekter i forhold til vandkvalitet og biodiversitet, og ved muslingeanlæggene i Venøsund - med gode strømforhold - kan der produceres betydelige mængder af muslingebiomasse samtidig med en øgning af vandets klarhed og en fjernelse af næringsstoffer. 

Det estimeres, at der ved opdræt af 300.000 tons muslinger årligt vil blive skabt i niveauet 800 nye arbejdspladser – i og omkring muslingeerhvervet.
  

Løsningsforslag

Der etableres nye muslingefarme i Limfjorden og i fjordene langs den østjyske kyststrækning, således potentialet med høst af 300.000 tons muslinger opnås. Det vil kræve 35-40 anlæg af samme størrelse som Blå Biomasses anlæg. Der vil realistisk kunne produceres og etableres ca. 10 anlæg om året.
 

Udfordringer

For at dette scenarie kan blive til virkelighed kræver det, at der udarbejdes en forvaltningsmodel på linje med andre virkemidler. Forvaltningsmodellen skal sikre en betalingsmodel for økosystemtjenesten for naturgenopretning. 
Samtidig må etablering af anlæg ske med respekt for marine områders rekreative funktioner.

Læs mere på https://www.hedeselskabet.dk/blaa-biomasse