Vi mener, at de største gevinster for både klima-, miljø- og erhvervsliv vil blive skabt ved at tænke på tværs af industrier og sektorer og ved at skabe synergier mellem forskellige brancher. Derfor skal vi i Danmark forholde os aktivt til rammebetingelserne for udvikling af den type nye samarbejder, for her ligger et stort uudnyttet potentiale.

Alting hænger sammen

Fra et produkt produceres til det forbruges, hvad enten du henter et brød eller en cykel i en forretning, eller du tænder for lyset og skruer op for varmen, så er der en lang række processer, der er tæt knyttet til hinanden. Det samme gælder for løsningerne på klima- og miljøudfordringerne. En af løsningerne er således netop at anskue sammenhængene cirkulært. Når et produkt produceres, er der restprodukter, der kan benyttes i andre værdikæder, som igen skaber nye produkter, der giver andre restprodukter, som igen kan benyttes andre steder. Det handler om at udnytte det cirkulære forhold mellem processerne. Et eksempel kan ses herunder.

Illustration af cirkulær klimaomstilling
Energifonden Skive, marts 2021

Cirkulær Klimaomstilling

Figuren illustrerer et eksempel på et lokalt område, hvor forskellige industriers forretninger tager afsæt i, at den ene virksomheds overskudsprodukt udgør et væsentligt råmateriale eller biprodukt for nabovirksomheden. En cirkulær tankegang hvor energi og fødevarer produceres inden for et geografisk afgrænset område – samtidig med, der opsamles CO2 og næringsstoffer som kvælstof og fosfor.

Dele af finansieringen af omstillingen kan komme fra private midler, herunder virksomheder, fonde, organisationer mv. Der er dog en række generelle udfordringer, der skal fjernes eller mindskes for at omstillingen kan lykkes. 

Helt afgørende skal rammebetingelserne være på plads, og en hurtig og effektiv sagsbehandling hos de relevante myndigheder skal sikres. Trækker sagsbehandling og udvikling af nødvendig lovgivning i langdrag, bliver det unødigt vanskeligt at nå Danmarks klimamål i 2030. Derfor er en smidig tilgang til behandling og udstedelser af tilladelser altafgørende for at sætte skub i de nødvendige handlinger, så de involverede aktører ikke spilder værdifuld tid på at vente – tid der kunne være brugt på at handle.

Der følger med modellen også et behov for en indledende facilitering af virksomhedernes samarbejde. Erfaringerne fra Energifonden Skive ifm. udviklingen af symbioseparken GreenLab Skive er, at for at skabe de nødvendige synergier, er det en nødvendighed, at der er en samlende aktør i lokalområdet, der kan introducere til ressourcer og forretningsmuligheder og koordinere samarbejder til et vist punkt. 
 

Der findes virkemidler i dag - ikke alle løsninger ligger i fremtiden

Klima- og miljøudfordringerne er akutte. Derfor er det afgørende, at der kan igangsættes løsninger her og nu, som har en umiddelbar målbar effekt. Det betyder ikke, at der ikke skal arbejdes med løsninger, der giver resultater på længere sigt, men at det skal være en kombination af begge.
Vi har tre helt aktuelle løsninger, der umiddelbart kan indsættes i kampen for CO2- og kvælstofreduktioner. Løsningerne er ligeledes en del af figuren Cirkulære Klimaomstilling og påvirker således flere processer positivt - udover de umiddelbare fordele og effekter.

Vælg en af de 3 løsninger herunder for at læse mere:
 

Muslingeopdræt - foto af Lars Skytt Nielsen

1. Muslinger - Kan fjerne op mod 5.000 tons kvælstof pr år

Muslinger er naturens eget renseanlæg. Hver enkelt musling renser op mod syv liter vand i timen – døgnet rundt. Muslingen spiser alger, der indeholder kvælstof og fosfor, som den benytter som den eneste fødekilde. Der skal således ikke tilsættes nogen former for tilskud – foder, medicin eller andet. Når muslingen høstes, fjernes næringsstofferne fra vandet.

Skov

2. Klimaskov - Hver hektar binder i gennemsnit ca. 10 tons CO2 pr år

Skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2, og det er samtidig et vigtigt redskab til at forbedre vores CO2-aftryk. Skoven er desuden et levested for mange plante-, dyre- og insektarter. Dermed er skoven en vigtig nøgle i biodiversitetskrisen, som samtidig skaber rekreative rammer for befolkningen.

flis2000

3. Pyrolyse - Teknologi med omfattende potentiale

Senest i 2050 skal Danmark ikke udlede flere drivhusgasser, end der optages. Det betyder, at vi ikke alene skal begrænse udledningen af CO2, men det bliver også nødvendigt at fange CO2 og lagre den. Ved pyrolyse er det muligt at lagre CO2 som biokul, og teknologien har derfor et stort potentiale til at blive en del af løsningen.