Blå Biomasse A/S er en dansk virksomhed, som blev etableret i 2016 i samarbejde mellem Hedeselskabet og Thyborøn Invest A/S.

Vi arbejder fokuseret på at undersøge muligheder for og iværksætte tiltag, hvor naturen selv, i form af eksempelvis muslinger, tang og ålegræs, kan fungere som effektive virkemidler til naturgenopretning i de danske farvande samt sikre øget biodiversitet. 

Blå Biomasse arbejder blandt andet med udvikling af en højeffektiv og ansvarlig produktion af muslinger i Limfjorden baseret på naturens produktionspotentiale. Blåmuslinger udfylder to vigtige roller helt naturligt: De fungerer som filter i vores indre farvande og som kilde til proteinrige fødevarer og til foder. Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Muslingeopdræt - foto af Lars Skytt Nielsen

Undersøgelser viser store positive miljøeffekter ved muslingeanlæg

En af de mest effektive og mindst omkostningsfulde løsninger er muslingeopdræt. Udover at rense vandet for næringsstoffer som kvælstof og fosfor forbedrer muslingeopdræt også biodiversiteten under anlæggene viser nye undersøgelser foretaget af Københavns Universitet. 

Vision for Blå Biomasse

Vores vision for muslingeopdræt

Læs om vores vision inden for opsamling af næringsstoffer i de danske farvande (Blå Biomasse) samt opbygning af en industri og værdikæde, der kan varetage dette.

Ved at arbejde med muslinger opnår vi en lang række fordele, både for miljøet og for den cirkulære økonomi. Muslingerne begynder at optage kvælstof i samme sekund, de begynder at vokse. Derudover er de en ansvarligt produceret proteinkilde.

Blå Biomasse

Klaus Astrup Nielsen, innovationsdirektør i Hedeselskabet og bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S.

Blå Biomasse

Reduktion af næringsstoffer

Forskning, forsøg og opdræt viser, at muslingeopdræt via ”Smart Farms” er en af de mest ansvarlige og økonomisk effektive måder at fjerne næringsstoffer i indre farvande på. Ud over at fjerne næringsstoffer i vandet, er det dokumenteret, at muslinger bidrager til øget sigtdybde, en forbedret vandkvalitet samt gendannelse af vigtige marine habitater.

Blå Biomasse høst 800

Ansvarlige fødevarer og foder

Muslinger i opdrætsanlæg bliver ikke fodret, og vi tilsætter heller ikke andre stoffer, fx medicin, til anlægget. Via opdræt af muslinger kan vi på ansvarlig vis forsyne samfundet med både sunde og velsmagende fødevarer og en foderingrediens med et lavt CO2-aftryk, der eksempelvis kan erstatte import af soja.

FNs Verdensmål logo
Blå Biomasse og

FN's Verdensmål

FN's verdensmål trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og planeten. Opdræt af blåmuslinger peger konkret ind i flere af delmålene i FN’s verdensmål.

Skibet hedder Enrico

I 2018 fik Blå Biomasse A/S bygget et nyt skib. En konkurrence blandt Hedeselskabets medlemmer gav mange gode bud på navnet til skibet. Vinderforslaget var "Enrico" efter Hedeselskabets stifter Enrico M. Dalgas. 

Skibet hedder "Enrico" efter Hedeselskabets stifter
Blå Biomasse Limfjorden

Tal og fakta

  • Blå Biomasse A/S har i alt 100 ha muslingeopdræt fordelt på 335 Smart Farm units i seks områder i Limfjorden.
  • En stor blåmusling filtrerer cirka 5-7 liter vand i timen.
  • Blå Biomasse A/S har en mulig årlig produktion på op til 7.000 tons muslinger.
  • En årlig produktion på 7.000 tons muslinger vil medvirke til at fjerne ca. 100 tons kvælstof og ca. 8 tons fosfor årligt.
  • De velfærdsøkonomiske omkostninger ved fjernelse af kvælstof er blevet værdisat til mellem 48 - 82 kr. for
    hvert kg kvælstof.
  • En årlig fjernelse af 100 tons kvælstof har en samfundsmæssig værdi på 5-8 mio. kr. pr. år.
  • Find svar på ofte stillede spørgsmål om Blå Biomasse og muslingeopdræt
Blå Biomasse (2) 2000.

Blåmuslingers cyklus - det naturlige årshjul

MAJ: De vilde muslinger gyder i de danske farvande, bl.a. i Limfjorden. Æggene bliver befrugtet i vandet og udvikler sig til muslingelarver. De sætter sig på alle frie overflader som sten, både og bundgarnspæle – og også på vores opdrætsnet, hvor de lever af mikroalger i vandet.

JUNI: Larver bliver til små muslinger, som optager mikroalger. Disse mikroalger indeholder både kvælstof og fosfor – og det er de næringsstoffer, der presser vandmiljøet i de indre danske farvande. Når muslingerne optager mikroalgerne, renses vandet for kvælstof og fosfor. Muslingerne fungerer dermed som en form for naturligt filter.

JULI (FREM TIL MAJ): Muslingerne vokser sig større, og optaget af mikroalger fra vandet øges i takt med muslingernes vækst.

NOVEMBER (FREM TIL MAJ): Muslingerne er klar til høst. I alt tager udviklingen fra yngel til høstklar musling ca. 10 måneder. Efter høst anvendes muslingerne både som proteinrig fødevare og til foder.

Kontakt Blå Biomasse

Vil du vide mere om vores arbejde med muslingeopdræt, så kontakt innovationsdirektør i Hedeselskabet og bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S, Klaus Astrup Nielsen, på tlf. 4174 7563 eller på mail