Publiceret 12.04 2024

Q&A: Øko-hva’-for-noget?

Det var kulminationen på et omfattende projekt, da HedeDanmark i det tidlige efterår fik godkendt økosystemtjenestecertificering (ESC) for biodiversitet. Men hvorfor er der behov for flere certificeringer, og hvilken forskel kan ESC gøre for at sikre ansvarlig benyttelse og bevarelse af skovområder?

VÆKST har spurgt Laura Bjerre Jordans, der er skovfoged i HedeDanmarks certificeringsteam.


Hvad dækker det meget lange ord økosystemtjenestecertificering over?
- Et økosystem er en naturtype som fx skoven, der har en række arter tilknyttet. Og økosystemtjeneste er tjenester, som vi mennesker gavner af fx i form af træ, optag og lagring af CO2, biodiversitet, grundvandsikring og friluftsliv.

FSC ® har lavet en tillægscertificering til økosystemets tjenester. Det er et tillæg til deres skovcertificering, hvor man følger ti principper om ansvarligt skovbrug. En økosystemtjenestecertificering betyder ikke, at man skal gå på kompromis med at dyrke skoven.   

I HedeDanmark har vi valgt at arbejde med tre områder inden for ESC for biodiversitet:

1 Bevarelse og forbedring af naturnetværk

2 Genskabelse af arters diversitet

3 Genskabelse af naturlige skovkarakteristika

Med certificeringen tilbyder vi kunder og samarbejdspartnere dokumentation på de indsatser, de gør for at forbedre biodiversiteten - og som vi validerer som tredje part. Dokumentationen bygger på et stærkt system, der indsamler data og viser tiltagenes reelle effekt.


I starten af året blev HedeDanmark som den første virksomhed i Skandinavien godkendt efter FSC ®’s certificering af økosystemtjeneste for kulstofoptag på skovrejsning, og med den nye certificering kan vi nu gøre det samme for biodiversitet i eksisterende skov.


Hvad er det for en proces, der ligger bag godkendelsen?
- I samarbejde med Bikubenfonden har vi det seneste år arbejdet med et pilotprojekt i Svanninge Bjerge på Sydfyn, og det samarbejde har resulteret i certificeringen. Her har vi bl.a. haft fokus på at forbedre levesteder for den truede hasselmus, flyvekorridorer for flagermus og på at sikre fremtidigt dødt ved.

Certificeringen dokumenterer, at fonden som ejer gør en positiv indsats for biodiversiteten. Samtidig har fonden et ønske om at være med til at styrke systemet, der dokumenterer biodiversitetsindsatser. Både til intern læring, men også så forvaltere i Danmark kan blive klogere på, hvilken effekt forskellige tiltag har.Hvilke tiltag kan man ellers sætte ind med for at forbedre og øge biodiversiteten?
- Det afhænger helt af, hvilke muligheder der er at arbejde videre med i det pågældende skovområde. Det kan være naturgenopretning af en hede, som vi også arbejder med i Den Jenssen-Buchske Plantage for at forbedre levestederne for natsommerfuglen Mose-harlekin og andre insekter. Det kan også være at forbinde lysåbne naturarealer og skabe et naturnetværk. De initiativer kan både favne truede arter og samtidig forbedre deres levesteder og den øvrige skovs biodiversitet.


Hvorfor er certificering et vigtigt redskab?
- Virksomheder kan blandt andet bruge dokumentationen i deres ESG-rapportering. Før de kan anvende dokumentationen, bliver der lavet en sponsoraftale mellem virksomhed og lodsejer. På den måde kan en virksomhed aktivt bidrage til at løse biodiversitetskrisen.

Her er HedeDanmark partneren, der sikrer den nødvendige dokumentation for både virksomhederne og lodsejerne.


Hvad er jeres forventninger til certificeringen?
- Vi ser en stor fordel i at have skabt et system, der sikrer indsamlingen af data om forskellige tiltag og deres effekt – eller omvendt manglende effekt. Indsamling af data er vejen frem, så vi hele tiden kan lære mere om, hvordan vi skal arbejde med biodiversiteten. Både hvor vi gør det rigtigt, og hvor vi kan gøre det bedre.

Vi ser en stor interesse fra lodsejere om at gøre en indsats for biodiversiteten, og vi kan nu tilbyde dem dokumentation og eventuelle sponsoraftaler med virksomheder.