Publiceret 01.06 2016

En historie begynder

Tre mænd stod forrest, da Det danske Hedeselskab blev stiftet i 1866. Ferdinand Mourier-Petersen, Niels Georg Christian Morville og Enrico Mylius Dalgas.

Mourier Petersen

Ferdinand Mourier-Petersen (1825-1898)
Formand for Hedeselskabets bestyrelse 1866-1898
Godsejer Mourier-Petersens dygtige og sparsommelige styring af godser med udgangspunkt i Rugaard på Djursland såvel som hans store interesse for skovbrug bevirkede, at han i 1866 blev valgt til formand for Det danske Hedeselskab. En stilling, som han besad indtil sin død i 1898. Hedeselskabet var i befolkningen mest kendt ved Dalgas, men ved siden af fik Mourier-Petersen anseelse for sin besindighed og administrative dygtighed. I Landstinget arbejdede han ihærdigt for hedesagen, men i øvrigt yndede den jævne og beskedne mand ikke at træde offentligt frem. I 1898 blev Mourier-Petersens Plantage etableret ved Ringkøbing. Plantagen er i dag 335 hektar og ejet af Plantageselskabet Steen Blicher, som Hedeselskabet ejer 74 procent af.

Morville

Niels Georg Christian Morville (1817-1904)
Medstifter af Hedeselskabet og medlem af bestyrelsen 1866-1904
Morville kom som ung til Viborg, da hans far blev amtsforvalter blandt andet med ansvaret for de tyske kolonier på Alheden. Morville fik tidligt interesse for naturen, og under sine jurastudier fulgte han sideløbende forelæsninger i botanik og geologi. Da han i begyndelsen af 1840'erne vendte tilbage til Viborg, blev hans interesse for hedelandskab vakt. Dalgas flyttede til Viborg i 1854, tæt på familien Morvilles gård, og de to udviklede et venskab. Morville fik plads i Hedeselskabets bestyrelse på grund af sin viden om botanik og jura, og han var medlem resten af sit liv. I 1876 blev han udnævnt til justitssekretær ved Landsoverretten, hvor han arbejdede til sin død i 1904. Familien ejer stadig Morville Plantage ved Viborg.

Dalgas

Enrico Mylius Dalgas (1828-1894)
Medstifter af og direktør for Hedeselskabet 1866-1894
Fra at have gjort tjeneste ved artilleriet blev Dalgas vejingeniør, og mange strækninger i Jylland skyldes hans arbejde. Dalgas opnåede rang af oberstløjtnant, og senere blev han assistent hos overvejsinspektøren. Blandt befolkningen var der stor interesse for hedesagen, da Dalgas, Morville og Mourier-Petersen sammen med en lang række andre fremsynede mænd stiftede Det danske Hedeselskab den 28. marts 1866. Dalgas blev på mange måder den, der tegnede Hedeselskabet udadtil, og sporene af hans flittige indsats skal findes fortrinsvis i hedeegnene, hvor han ydede vejledning til alle, der havde brug for det. Dalgas’ arbejde som vejingeniør betød, at han ved de omfattende jordbundsundersøgelser og gennemskæringer, som vejbygningen medførte, fik dyb indsigt i de øvre jordlag i hedegnene, og gennem sine mange rejser og fik han indsigt i Vestjyllands terrænformer og vandløbsforhold. Den indsigt kunne han tage med sig i rådgivningen til bønderne. Dalgas var samtidig en flittig forfatter med et forfatterskab på over 1.000 sider fordelt på bøger, pjecer og artikler.