Ålegrus i Københavns Havn

Publiceret 15.11 2023

Ålegræs og ålegrus: Genopretning af levesteder i Københavns Havn

Hedeselskabet har gennem sin dattervirksomhed HedeDanmark udført to projekter til genopretning af levesteder for havdyr i Københavns Havn. Begge projekter skal øge mangfoldigheden af liv under overfladen og bidrage til et bedre havmiljø.

Det første projekt er et samarbejde med By & Havn, WWF – Verdensnaturfonden og den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP, der har til formål at skabe et ålerefugium i Københavns Havn. Ålen er en kritisk truet art, som har brug for flere levesteder i de danske farvande. HedeDanmarks rolle i projektet bestod i at udlægge 800 tons småsten, kaldet ålegrus, og 200 teglrør på bunden af Teglværkshavn. Her kan de små ål, også kendt som glasål, gemme sig og vokse sig store i fred og ro.

Resultatet bliver verdens første ålerefugium, der skal være med til at værne om den kritisk truede ål – antallet af glasål i danske farvande er nede på blot 0,6 procent af bestanden i forhold til 1980. Ålen er truet af overfiskeri og menneskeskabte forandringer i havmiljøet. Projektet er et led i et større samarbejde mellem WWF og By & Havn.

Ålegræs - København

Det andet projekt, HedeDanmark er involveret i, er et også samarbejde med By & Havn og WSP om at etablere ålegræsbede i kanalerne i Nordhavn. Ålegræs kan danne skjul for smådyr i vandet, ligesom det lagrer CO2 og binder kvælstof ved rødderne – al sammen noget, der øger kvaliteten af vandmiljøet i havnen.

Projektet skal undersøge betingelserne og mulighederne for at udbrede ålegræs langs de danske kyster. Det første ålegræs blev forsøgsvist hentet fra havbunden og flyttet til en ny kanal ved Trælastholmen i Københavns Nordhavn. Og efter første vinter er der gode indikationer på, at ålegræsset har fået rodfæste i kanalerne. Ålegræsset blev transplanteret ved hjælp af en gravemaskine på en pram, som gravede ålegræsset op inklusiv rødder og sediment og lagde det på kokosmåtter i specialkonstruerede beholdere, så det let kunne sejles ind i kanalerne og lægges på bunden.

Hvis forsøget lykkes, er det vurderingen, at det i fremtiden vil kunne gøre det betydeligt lettere at udbrede ålegræs til andre områder i landet.

Ålegræs hjælper havmiljøet på vej, fordi det forbedrer vandkvalitet og udgør et vigtigt levested for mange dyr, mikro- og makroalger, der også bidrager til at bringe havmiljøet tilbage i balance.

Læs mere om ålegræsprojektet her og ålegrusprojektet her.