KLIMAREGNSKAB 2021
Hedeselskabets første klimaregnskab blev udarbejdet i 2021 med baseline i aktiviteterne for 2020. I processen blev vi opmærksomme på, at de eksisterende internationale standarder for klimaregnskab, herunder Greenhouse Gas Protocol (GHGP), ikke er udviklet til at rumme selskaber som Hedeselskabet, som ejer og forvalter skov- og naturarealer. Vi meldte os derfor som pilottestvirksomhed til den nye GHGP Land Sector and removal guidance. Klimaregnskabet for 2021 og med tilbagevirkende kraft 2020 er udarbejdet efter denne pilottest.

Hedeselskabets fokus i 2022 har været at få indsigt i og dokumentation for vores klimapåvirkning i den fulde værdikæde, herunder den samlede effekt af kulstofbindingen i vores egne skove og i de skove, vi forvalter. Ved udgangen af 2022 forvaltede Hedeselskabet over 180.000 hektar skov i ind- og udlandet, og vores samlede skovejerskab var knap 12.000 hektar. For de skove vi forvalter, kan vi dokumentere en nettobinding på mere end 250.000 tons CO2 i den samlede værdikæde (scope 1, (2) og 3). I Hedeselskabets eget skovejerskab kan vi dokumentere en (scope 1) binding på mere end 17.000 tons CO2. Scope 1 omfatter Hedeselskabets direkte emission, hvor de to største poster er brændstof i henholdsvis egne biler og maskiner. Scope 2 omfatter indirekte emissioner fra eksempelvis el og fjernvarme. Scope 3 omfatter indirekte udledninger forbundet med den værdikæde, som Hedeselskabet indgår i. Hedeselskabets aktiviteter i den fulde værdikæde sikrer dermed en binding af langt mere CO2e, end vi udleder, jf. klimaregnskabet.

Selvom vi således kan dokumentere et positivt aftryk, ønsker vi at bidrage yderligere og har i 2022 vedtaget en reduktionsmålsætning for vores fossile emissioner, som flugter med Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius. Vi vil reducere vores fossile scope 1, 2 og 3 emissioner (baseline 2020) i overensstemmelse med ’Science Based Targets Initiative (SBTi) Net Zero standard’, hvilket vil sige en reduktion på scope 1 og 2 med mindst 42 % og på scope 3 med mindst 25 % inden 2030.

Hedeselskabets klimaregnskab 2021 - samlet oversigt

Regnskabsmanual til Hedeselskabets klimaregnskab 2021

 

Science Based Targets Networks (SBTN)

Hedeselskabet er blandt de første 100 virksomheder på verdensplan og den fjerde danske virksomhed, der har tilsluttet sig SBTN’s program, hvor vi udvikler og
tester værktøjer og metoder til at sætte mål, der sikrer, at vores indsats for at beskytte og genoprette naturen er i tråd med nyeste viden.

Læs mere om Science Based Targets Network 

Udvalgt som testvirksomhed

På baggrund af Hedeselskabets mere end 155 års viden om natur og særligt skovrejsning og skovdrift blev Hedeselskabet ved udgangen af 2021 sammen med kun 106 andre virksomheder på verdensplan udvalgt til at teste en opdatering af GHG-protokollen. Det er en vigtig opdatering, da den nuværende standard er udfordret i forhold til at favne en virksomhed som Hedeselskabet i forhold til eksempelvis opgørelse af CO2-binding i skov. Det forventes, at den opdaterede standard vil inkludere flere af de klimagavnlige tiltag, som Hedeselskabet i dag har men ikke kan medregne inden for scope efter den gældende standard. 

Læs om om GHG-protokollen

Vand i Hedeselskabets biodiversitetspark

Klimaregnskab 2020

Hedeselskabets første klimaregnskab afdækker klimapåvirkningen for 2020, som vil være baseline for kommende klimaregnskaber. Regnskab, som mere korrekt beskrevet er en opgørelse af udledning af drivhusgasser, er udarbejdet efter den internationalt anerkendte standard Green House Gas Protokol – GHG-protokollen. 

Hedeselskabets klimaregnskab 2020 - samlet oversigt

Regnskabsmanual til Hedeselskabets klimaregnskab 

Scope 1 omfatter Hedeselskabets direkte emission og udgør 3.947 tons CO2e, heraf er de to største poster brændstof i henholdsvis egne biler og maskiner. Scope 2 omfatter indirekte emissioner fra el og fjernvarme og udgør 161 tons CO2e. Scope 3 omfatter indirekte udledninger forbundet med den værdikæde, som Hedeselskabet indgår i og udgør 81.236 tons CO2e. Udledninger uden for scope dækker over eksempelvis biogene CO2-udledninger og undgået udledning fra fortrængt produktion af råmaterialer ved genanvendelse. Biogene CO2-udledninger er fra ”ikke-fossile” kilder, altså udledninger der ikke skyldes afbrænding af fossil baseret energi. Disse udledninger er dækket af GHG-protokollen, men betragtes ikke som en del af de tre scopes der normalt rapporteres på. Da Hedeselskabet er skovejer og de fleste af forretningsområderne vedrører skovbrug og arealanvendelse, er der i klimaregnskabet truffet valg om at afdække en række poster som p.t. ligger uden for scopes i GHG-protokollen. I alt er 20 poster opgjort inden for kategorierne: Kulstofsekvestrering, kulstof frigivet ved afbrænding, kulstoflagring i solgte produkter samt substitution og undgåede emissioner. Posterne uden for scope angiver emissioner på i alt 1.170.812 tons CO2e fra kulstof frigivet ved afbrænding og fra kulstofhøst. Posterne uden for scope angiver klimagunstige effekter på i alt -2.135.489 tons CO2e. Samlet set ender Hedeselskabets klimaregnskab for 2020 således med en positiv klimapåvirkning på -879.333 tons CO2e.

Det er et komplekst regnskab, der tegner et detaljeret billede af henholdsvis Hedeselskabets negative og positive klimaaftryk. For scope 1 og 2 er der allerede igangsat tiltag med udskiftning af konventionelt brændstof, intelligent ruteplanlægning samt reduktion af energiforbrug i bygninger. Regnskabet vil fra 2022 fungere som et internt styringsværktøj og vil medvirke til at understøtte strategiske valg i forhold til scope 3 og uden for scope. På baggrund af klimaregnskabet vil der i 2022 blive opstillet målsætninger for reduktion af udledninger på flere områder og for tiltag, der blandt andet skal bidrage til at højne værdiskabelsen af skovens produkter ved at sikre en større grad af udnyttelse og som følge heraf øge afsætningen af træ til eksempelvis konstruktionstræ og byggekomponenter i bygge- og anlægssektoren.