< Back to news list

Forskning i juletræer og pyntegrønt

Som en del af forskning i svampesygdommen Neonectria, er der blevet undersøgt, hvilken indvirkning skadedyret ædelgranbarkbillen har. Hedeselskabet har støttet projektet.

I foråret 2014 valgte Hedeselskabet at uddele 200.000 kroner til brancheforeningen Danske Juletræer initiativ omkring bekæmpelse og forskning i svampen Neonectria, også angriber ædelgranslægten, Abies. Man havde observeret det i årene før, og den var blevet et stadig større problem og vurderedes at være den største trussel for juletræsbranchen. Neonectria forårsager omfattende skader i form af døde grene og røde nåle, og i værste fald dør træet.

Det blev vurderet, at skaderne i 2013 løb op i 50 mio. kroner alene i Danmark. Der blev også observeret angreb i planteskoler, frøplantager og i skovbevoksninger. Neonectria kan vise sig en reel trussel for skovbruget, idet slægten Abies rummer en række centrale skovtræarter.

Viden om svampen, dens biologi og dermed muligheder for bekæmpelse er meget begrænset og ny viden er helt afgørende for at sikre grundlaget for hele branchen.  

Angreb aftaget

I forbindelse med forskningen i Neonectria opdagede man ædelgranbarkbillen, et forholdsvist nyt skadedyr i Danmark, som herhjemme først og fremmest gjort sig bemærket i nobilis og nordmannsgran. Men faktisk er almindelig ædelgran en af de træarter som er hovedvært. Siden det i 2013 blev erkendt, at denne barkbilleart er en del af den danske fauna, har branchen prøvet at finde ud af artens biologi under danske forhold.
Som en del af forskningen i Neonectria blev det besluttet at færdiggøre af en systematisk indsamling af viden og registrering af den nye ædelgranbarkbille sammenlignet med forekomsterne af Neonectria-angreb foruden feltforsøg med ædelgranbillens evne til at overføre sygdommen.

Observationer over to vækstsæsoner har givet et indblik i biologien og dermed et bedre udgangspunkt for rådgivning om håndtering. Man har dog konstateret, at ædelgranbarkbillen ikke er i stand til at overføre Neonectria. Måske skyldtes den opblomstring af skaderne i 2013, at nogle aktuelle klimatiske forhold midlertidigt begunstigede ædelgranbarkbillerne, og det vides endnu ikke med sikkerhed om ædelgranbarkbillerne vil udvikle sig til et problem i skovbruget.
Sideløbende er der fortsat forsket videre i Neonectria, og hen over foråret 2016 vil projektets styregruppe beslutte, hvor indsatsen skal målrettes. I styregruppen sidder blandt andet Jesper Just Nielsen, forstkandidat og direktør i Silva Estate, der er ejet af HedeDanmark.

”Vi har kunnet konstatere at omfanget af angreb fra Neonectria er aftaget betydeligt det seneste års tid. Vi tilskriver det dels klimatiske forhold dels og måske især, at rigtigt mange har fulgt branchens anbefaling af at fjerne gamle Abies-træer fra områder, hvor produktion af juletræer er det primære. Den er dog stadig en potentiel stor skadevolder for branchen,  Navnlig i klippegrønt af Nobilis, og derfor er det vigtigt fortsat at arbejde videre med bekæmpelsen,” siger han.