< Back to news list

Et skridt nærmere en vandskov

Hedeselskabet og VandCenter Syd står bag en indsats, hvor målet er at skabe et nyt skovområde på Fyn, en såkaldt vandskov til beskyttelse af grundvandet. Første fase af projektet blev afsluttet den sidst i marts 2016.   

For et par år siden blev et 350 hektar stort skovområde ved Elmelund på Fyn etableret for at beskytte flere drikkevandsboringer vest for Odense. Nu er endnu en vandskov undervejs, og om alt går vel, får byen Brylle en ny nabo inden for de kommende år. Skoven kan sikre det underliggende grundvand, som findes i området, og samtidig give borgerne adgang til skønne naturoplevelser. Projektet er et samarbejde mellem Hedeselskabet og VandCenter Syd, og første fase af blev afsluttet den 29. marts, hvor der var skæringsdag for jordfordelingen.

”Det har været en god proces, og vi har fået positiv respons, men vi er ikke nået helt så langt, som vi havde håbet på i forbindelse med jordfordelingen. Der er erhvervet cirka 70 hektar jord, hvoraf 56 hektar er beliggende inden for projektområdet, men vi har forhåbninger om, at vi når målet om de 100-150 hektar i løbet af næste fase,” siger Troels Kærgaard Bjerre, projektchef fra VandCenter Syd.

Jordfordelingen er et stort puslespil, og målet for Hedeselskabet og VandCenter Syd er at skaffe mest mulig jord oven over grundvandsreserven ved Borreby Kildeplads, som kan plantes til med skov. Fase 2 løber frem til 1. december 2016, og her håber Hedeselskabet og VandCenter Syd som sagt at have erhvervet mellem 100 og 150 hektar jord, som var det oprindelige mål.

VandCenter Syd betaler de udgifter, der handler om at begrænse den fremtidige brug af arealet – og derved beskytte grundvandet. Selve skoven vil blive købt og rejst af Hedeselskabet og være en produktionsskov med løvtræer, der blandt andet kan levere tømmer og biomasse i form af flis. Skoven kan anvendes af borgerne, som får adgang til en rekreativ naturoplevelse.

”Hedeselskabet har fået en mulighed for at medvirke til at etablere en skov til beskyttelse af grundvandsressourcen og samtidig demonstrere, at grundvandsbeskyttelse og produktionsskov kan forenes. Skovejerskab er en del af Hedeselskabets DNA – vi ejer i niveaet 10.000 hektar herhjemme og i udlandet, og etablering af en løvskov passer godt ind i vores ejerskab,” siger Christian Als, skovrider i Hedeselskabet.

En langsigtet indsats

Grundvandsmagasinet i området er meget sårbart, og derfor er skov i området at foretrække frem for bebyggelse, industri eller landbrug, som alle er anvendelsesformer, der kan medføre risiko for forurening af grundvandet. Projektet kan gennemføres og har stadig værdi, selvom der skulle blive mindre ”huller” uden skov. Det kan løses ved at indgå lokale dyrkningsaftaler.

Det er rådgivningsvirksomheden Orbicon, der ejes af Hedeselskabet, som forestår det praktiske omkring forhandlinger med lodsejere og køb af arealet, mens et andet datterselskab, HedeDanmark, skal stå for planlægning, tilplantningen og pasningen af den kommende skov ved Brylle. Når puslespillet er gået op, påbegynder HedeDanmark den omfattende etablering af skoven, hvor der i sagens natur tages mest muligt hensyn til ejendommene i det involverede område.

”Der plantes selvfølgelig i behørig afstand til eksisterende bebyggelse af hensyn til skygge, og i det hele taget bliver det en meget varieret skov med lysninger og forskellige træarter. Der plantes cirka 5.000 træer pr. hektar, der via udtynding gennem årene bliver bragt ned til cirka 2-300 træer, afhængig af træart, når skoven står færdig om 70 år,” forklarer skovrider Christian Als.

Målet er, at beplantningen påbegyndes i foråret 2017.