Ansvarlighed og bæredygtighed er en naturlig del af Hedeselskabets forretning. Hedeselskabet arbejder hver dag på et højt fagligt, etisk og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer – både i og uden for Danmark.

Hedeselskabets tilgang til samfundsansvar, eller CSR (Corporate Social Responsibility), tager derfor udgangspunkt i forretningsområderne og er baseret på en ambition om at udnytte kernekompetencer i koncernen til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet.

Hedeselskabet ønsker ligeledes at fremstå som en troværdig og ansvarsbevidst koncern over for såvel medarbejdere som samarbejdspartnere. Hedeselskabet vil til enhver tid overholde gældende love, regler, konventioner og relevante anbefalinger fra internationale organisationer. Hedeselskabet forventer, at samtlige datterselskaber og medarbejdere medvirker til at efterleve koncernens forretningsprincipper gennem ansvarlig adfærd og handlinger.

Den seneste opdatering i forhold til Hedeselskabets arbejde med samfundsansvar findes i årsrapporten.

Byparken Sall og verdensmål 11
MÅL 11

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Gennem flere af vores forretningssegmenter medvirker vi til at skabe grønne offentlige rum og forbedre byplanlægning. Via vores medlemspulje og uddelingsprojekter støtter vi initiativer, som gør de grønne rum tilgængelige og skaber rammer for et attraktivt lokalsamfund til glæde for mange.

Genanvendelse verdensmål 12
MÅL 12

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi arbejder med cirkulær økonomi blandt andet ved genanvendelse af affald og restprodukter, som bliver genanvendt som gødning, foder eller brændstof. Den indvundne gas fra vores vedvarende energianlæg i Polen bliver udnyttet til produktion af strøm og varme.

Blå biomasse verdensmål 14
MÅL 14

LIVET I HAVET

Vi arbejder med opdræt af muslinger som et effektivt virkemiddel, der bidrager til kampen mod kvælstofudledning fra både landbrug og bysamfund. Derudover anvender vi muslinger til at rense havnevand for mikroalger og bakterier.

Skovejerskab verdensmål 15
MÅL 15

LIVET PÅ LAND

Siden 1866 har Hedeselskabet arbejdet med skovrejsning, skovplantning og en bæredygtig forvaltning af skov. Vi arbejder på at sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og har fokus på at
begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten.