Historisk set har Hedeselskabet siden 1866 spillet en rolle i forhold til at løse nogle af de aktuelle samfundsmæssige udfordringer, og det ønsker vi fortsat at gøre blandt andet ved at arbejde med FN’s verdensmål og bidrage til at realisere nogle af målsætningerne heri.

Som en fælles ramme for en bæredygtig udvikling er FN’s 17 verdensmål ambitiøse, men ikke urealistiske. I Hedeselskabet arbejder vi med dem og tror på, at vi i et globalt fællesskab kan bidrage aktivt til dem og nå langt i forhold til at løse de udfordringer, målene peger ind i. De 17 mål er gensidigt afhængige, så når vi arbejder på at løse ét mål, nærmer vi os de andre. Med udgangspunkt i vores forretningsområder og strategiske ambitioner kan Hedeselskabet særligt bidrage i forhold til Ansvarligt forbrug og produktion (12), Bekæmpe klima forandringer (13), Livet i havet (14) og Livet på land (15) og Partner skaber for handling (17).

Hedeselskabets arbejde med samfundsansvar og social ansvarlighed inddrager elementer fra en ESG - Environmental, Social og Governance-strategi, som er det værktøj, vi anvender til vores arbejde med ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift.

Den seneste opdatering i forhold til Hedeselskabets arbejde med samfundsansvar findes i årsrapporten.

Flere af vores opgaver og indsatser tapper direkte ind i

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING

Reducere klimaaftryk
Et af Hedeselskabets største aktiver i forhold til at reducere klimaaftryk er skovforvaltning og dermed udnyttelse af træ til produkter og som en fornybar og CO2-neutral energiressource. Hedeselskabet optager og lagrer CO2 i egne skove. Gennem vores koncept ’Klimaskov – for fællesskabet’ ønsker vi at rejse mere skov i Danmark og dermed medvirke til at sætte et endnu større positivt klimaaftryk. Vi ønsker desuden at reducere vores negative klimaaftryk fra biler og maskiner.

Øge biodiversitet
Vi arbejder på at sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer og tænker biodiversitet ind som en naturlig del af skovforvaltning, vores anlægsarbejde og øvrige opgaver. Rundt om i landet hos offentlige og private bidrager vi med at transformere grønne og veltrimmede områder til vild natur i plejede rammer og dermed skabe arealer med mere liv, flere insekter, sommerfugle og bier.

Samarbejde om at bygge en bæredygtig fremtid
Vi indgår i partnerskaber for sammen med andre at bygge en bæredygtig fremtid. Gennem konceptet ’Klimaskov for fællesskabet’ har vi været med til at udvikle et grønt el-produkt med energiselskabet NRGi og plante folkeskove med Coop. Sammen med Odense og Assens Kommune har vi etableret vandskov, der bidrager til at beskytte vores grundvand. Vores aktiviteter med muslingeopdræt er også realiseret i et stærkt samarbejde med partnere inden for det marine område.

Sikre bæredygtig ressourceanvendelse
Vi sikrer bæredygtig ressourceanvendelse ved at genanvende affald og restprodukter til gødning, foder eller brændstof. Den indvundne gas fra vores ved varende energianlæg i Polen bliver udnyttet til produktion af strøm og varme. Muslinger er havets naturlige ressource, og vi arbejder med muslinge-opdræt som et virkemiddel til afhjælpning af kvælstofudledningen i de danske fjorde. 

Natur blomster biodiversitet

En mangfoldig arbejdsplads

Hedeselskabet er en mangfoldig arbejdsplads, hvor diversitet er en styrke. Det betyder, at alle medarbejdere uanset køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse har lige muligheder. Kompetencer er det afgørende parameter i ansættelser og ved forfremmelser. Vi tager et socialt ansvar ved at passe på vores medarbejdere og ved at give mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet med virksomhedspraktikker, fleksjob og ved at skabe rammer for, at personer med særlige behov kan fungere.

Topkapning-sikkerhedsudstyr

En sikker arbejdsplads

I Hedeselskabet har vi fokus på arbejdsmiljø og -sikkerhed, og vi forventer at blive arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001:2018-standard i 2021 – og dermed opnå arbejdstilsynets kronesmiley. Certificeringen kræver en ensretning af den måde, vi griber arbejdsmiljø og -sikkerhed an i alle dele af forretningen. En del af arbejdet omhandler afdækning af risici samt træning i at forudse risici for dermed at forebygge og afbøde ulykker. Som en del af processen med arbejdsmiljøcertificering og et øget fokus på arbejdssikkerhed forventer vi at kunne reducere vores syge- og ulykkesfravær med 20% i løbet af 2021.