Hedeselskabet har altid lagt vægt på sit samfundsansvar, men med vores 2025-strategi ’Naturlig Vækst’ bliver det yderligere betonet, at bæredygtighed er et fundament for Hedeselskabet – og derfor noget der gennemsyrer alle dele af virksomheden. Vores tilgang til samfundsansvar er baseret på en ambition om at benytte vores kernekompetencer til at realisere vores vision: ”Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen som partner”.

Hedeselskabets arbejde med CSR følger de ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i FN’s Global Compact. Som en del heraf arbejder vi for at implementere principperne inden for henholdsvis menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption i vores daglige drift. Vi følger relevant lovgivning og regulering i de lande, hvor vi opererer.

  • Vi bekæmper klimaforandringer ved at begrænse CO2-udledninger og ved at erstatte CO2-tunge materialer med bæredygtige alternativer.
  • Vi sikrer bæredygtig anvendelse af naturens knappe ressourcer og recirkulering af næringsstoffer.
  • Vi støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder og fundamentale arbejdstagerrettigheder.
  • Vi stræber efter at have sikre arbejdsforhold, et sundt arbejdsmiljø og skabe gode udviklingsmuligheder for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Diskrimination eller krænkende adfærd af nogen art accepteres ikke.
  • Vi accepterer ikke anvendelsen af korruption i nogen form, herunder – men ikke begrænset til – bestikkelse, facilitation payment, returkommission og karteldannelse.  

Vores arbejde med CSR bliver udviklet på baggrund af drøftelser med repræsentantskabet på henholdsvis årsmøde og det årlige dialogmøde samt i tæt dialog mellem bestyrelsen, direktionen, ledelsen og medarbejdere. Der pågår en kontinuerlig opfølgning, udvikling og eventuel tilpasning af CSR-politikken og øvrige relaterede politikker.

Den seneste opdatering i forhold til Hedeselskabets arbejde med samfundsansvar findes i årsrapporten.

Hedeselskabet offentliggør i foråret 2022 det første klimaregnskab

Vi bidrager til

FN'S 17 VERDENSMÅL

Flere af vores opgaver og indsatser har indflydelse på flere af FN's 17 Verdensmål - og tapper direkte ind i:

MÅL 12: ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION
Vi sikrer bæredygtig ressourceanvendelse ved at genanvende affald og restprodukter til gødning, foder eller brændstof. Den indvundne gas fra vores vedvarende energianlæg i Polen bliver udnyttet til produktion af strøm og varme. Vi arbejder med muslingeopdræt både som et virkemiddel til afhjælpning af kvælstofudledning i de danske fjorde og som bæredygtigt protein til konsum og foder.

MÅL 13: KLIMA
Vi udvikler og leverer løsninger til kyst- og klimasikring samt til etablering og pleje af vandløb, søer, vandhuller og regnvandsbassiner. Skovejerskab og -forvaltning er de største aktiver i forhold til at reducere klimaaftryk. Hedeselskabet ønsker at rejse mere skov og ønsker samtidig at optimere udnyttelse af træ og øge afsætningen til eksempelvis konstruktionstræ og byggekomponenter.

Læs mere om Hedeselskabets bidrag til FN's Verdensmål i vores redegørelse for samfundsansvar.

Natur blomster biodiversitet

En mangfoldig arbejdsplads

Hedeselskabet er en mangfoldig arbejdsplads, hvor diversitet er en styrke. Det betyder, at alle medarbejdere uanset køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse har lige muligheder. Kompetencer er det afgørende parameter i ansættelser og ved forfremmelser. Vi tager et socialt ansvar ved at passe på vores medarbejdere og ved at give mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi blandt andet med virksomhedspraktikker, fleksjob og ved at skabe rammer for, at personer med særlige behov kan fungere.

Topkapning-sikkerhedsudstyr

En sikker arbejdsplads

En flerårig prioritering og proaktive tiltag inden for arbejdsmiljø og -sikkerhed resulterede i 2021 i en godkendelse til certifikat efter DS/ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse - og dermed også Arbejdstilsynets kronesmiley. Certificeringen kræver en ensretning af den måde, vi griber arbejdsmiljø og -sikkerhed an i alle dele af forretningen. En del af arbejdet omhandler afdækning af risici samt træning i at forudse risici for dermed at forebygge og afbøde ulykker. Indsatsen resulterede i 2021 i en forbedret sikkerhedskultur og et fald i ulykkesfrekvens på 17 % i forhold til 2020.