Bioøkonomi

Hedeselskabets Bioøkonomi varetages af selskaberne Blå Biomasse A/S for udvikling af muslingeopdræt og produktion af muslingemel, Xergi A/S for projektering af biogasanlæg og Enricom Sp. z. o. o. for gasinvinding af lossepladser i Polen.

Havets eget renseanlæg

Blå Biomasse A/S arbejder med udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. De opdrættede muslinger vil i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.
Læs mere

Biogasteknologi og anlæg

Teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af nøglefærdige biogasanlæg. Som partner i alle projektets
faser hjælper Xergi med udvikling og design af projektet, myndighedsbehandling, projektering, indkøb, konstruktion og
idriftsætning af anlægget.
Læs mere

Lossepladsgas

Drift af tre vedvarende energianlæg i Polen, der indvinder gas fra lossepladser og dermed forhindrer den kraftige drivhusgas metan i at sive til atmosfæren. Gassen fra lossepladserne udnyttes til produktion af strøm og varme.
Læs mere