Vådområde ved Sanderumgaard

Dato:
19-09-2019 kl. 18:30
Sted:
P-pladsen ved hovedbygningen Sanderumgaard, Sanderumgårdvej 150, 5220 Odense
Antal ledige pladser:
43
Maks. antal deltagere:
50

DETTE ARRNGEMENT ER UDSAT TIL 2020
For at undgå de stigende udfordringer med oversvømmelser af landbrugsarealer langs Vejrup Å glædes lodsejerne over at et vådområdeprojekt reducerer generne.

I august 2017 blev der afsluttet en forundersøgelse af et ca. 25 hektar stort potentielt vådområde ved Sanderumgaard sydøst for Odense.

Formålet er at optimere reduktionen af kvælstofbelastning fra oplandet til Vejrup Å med henblik på at begrænse tilførslen til Odense Fjord. På længere sigt forventes tiltagene at genskabe en naturlig ådal for Vejrup Å igennem projektområdet, hvilket vil få væsentlig positiv virkning på naturforholdene samt de landskabelige og rekreative værdier i området.

Projektet ved Sanderumgaard omfatter bl.a. en forlægning og genslyngning af vandløbet Vejrup Å. I dag løber Vejrup Å ind gennem de små søer i Den Romantiske Have på herregården Sanderumgaard. Der er opført et fordelerbygværk, så noget af vandet fra Vejrup Å stadig ledes gennem Den Romantiske Have, mens størstedelen af vandet ledes i det nye forløb ned gennem vådområdet. Det nye forløb af Vejrup Å vil få et terrænnært forløb ned over engarealerne. Der vil blive afskåret markdræn, så drænvandet ledes til overrisling af projektjorden.

Projektleder og biolog Heidi Kastrup Christensen, Odense Kommune, og projektleder Thomas Stampe Pedersen, Orbicon, vil fortælle om det spændende projekt.

Sanderumgaard Gods

sanderumgaard.jpg

Turen afsluttes i staldbygningen, hvor godsejer Erik Vind, Sanderumgaard, har et indlæg.