Støtte til minivådområder

Med et samlet beløb på 6,7 mio kr gennem årene 2009 - 2014 har Hedeselskabet støttet et projekt, der skal sikre en målrettet videreudvikling af et koncept for såkaldte minivådområder. Minivådområder er små, kompakte anlæg, der er designet til at rense vand fra landbrugets markdræn.

Idéen med minivådområderne er at skabe en prisbillig og fleksibel metode til at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet, og samtidig skabe værdifulde biotoper til gavn for flora og fauna. Indtil videre har testforsøg og fuldskalaanlæg vist gode resultater, både hvad angår stofomsætning, flora og fauna og hydraulisk kapacitet.

Ved at etablere et minivådområde reduceres landmandens udledningen af betydelige mængder kvælstof (omkring 50%) og fosfor (70-80%). Det kræver ikke de store omkostninger at etablere et minivådområde, og hvad bedre er, det kræver ikke meget plads – kun mellem 300 og 1.000 m² – afhængig af oplandets størrelse, jordbundens beskaffenhed og dyrkningsintensitet.

Midlerne fra 2013 og 2014 anvendes til fortsat overvågningen og bearbejdning af data med henblik på dokumentation af anlæggenes langtidseffekt.

En anden gevinst af minivådområderne er, at de medvirker til at skabe varieret natur i et landskab, der er præget af mere ensformige kulturafgrøder.

Samarbejde
Hedeselskabet gennemfører projektet i samarbejde med datterselskaberne Orbicon og HedeDanmark.

Medio 2015 er der indledt et samarbejde med Futere Cropping, der forventes at blive en vigtig løftestang for dansk planteproduktion, idet målet er at øge afgrødeudbyttet uden at øge tab af næringsstoffer til vandmiljøet.

Future Cropping-partnerskabet har et samlet budget på cirka 100 millioner kroner, og det strækker sig over 5 år. Innovationsfonden støtter partnerskabet med halvdelen af budgettet. Hovedmålet med projektet er at bidrage til en løsning på en af landbrugets allerstørste udfordringer: Forøgelse af produktionen per hektar – samtidigt med at man har en forsvarlig miljøprofil og ikke hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandløb, søer og fjorde i statens vandplaner.