Uddelinger

Hedeselskabet har en tradition for at støtte og gennemføre relevante udviklingsprojekter, som ligger inden for formålsparagraffen.

Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de større projekter, som vi har støttet.

Innovationskonkurrence vil få flere ideer til at blive forretning

Agro Business Park lancerer Innovationskonkurrencen 2017 med henblik på at stimulere iværksætteri indenfor landbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi. Der er 3 x 50.000 kr. og sparring til forretningsudvikling på højkant til de tre bedste idéer.
Hedeseskabet har bidraget med støtte og sidder i dommerkomiteen.
Læs mere om konkurrencen her

Fenrisulven glammer i Vejerslev

Lørdag den 19. august 2017 var der officiel start på tilblivelsen af en ny park i Vejerslev ved Bjerringbro. Der blev afholdt workshop for at finde frem til figurer som bl.a. Fenrisulven og Midgårdsormen, der skal danne rammerne for den nye mytologisk inspirerede aktivitetspark på byens gamle sportsplads. Parken har fået støtte af Favrskov Landsbyråd, Friluftsrådet og Hedeselskabet.
Læs mere her

Biogas i børnehøjde på Energimuseet

Energimuseet ved Tange Sø styrker viden om grøn omstilling med to nye initiativer - Energihaven og Learning Lab. Hedeselskabet har støttet etableringen af Energihaven, som skal gøre fremtidige generationer opmærksomme på mulighederne for at skabet grøn energi.
Læs mere om Energihaven

Støtter til grønt droneprojekt

Hedeselskabet har støttet Slagelse Boligselskabs projekt omkring udviklingen af en mere bæredygtig og effektiv drift. Pilotprojektet i Slagelse skal demonstrere, hvordan boligselskaber i fremtiden kan effektivisere sektoren gennem den nyeste teknologi til arealregistrering – over jorden.
Læs mere om projektet

Fonde redder truet økosystem ved Gammel Estrup

En række donatorer, herunder Hedeselskabet muliggør en omfattende oprensning af voldgrave, søer og damme ved herregården Gammel Estrup på Djursland. Den tiltrængte oprensning sikrer vandstanden, så den store renæssancebygning ikke synker, og styrker stedets herlighedsværdi.
Læs mere om projektet

Den første firmaskov i Danmark

I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, GROW|FOR|IT og Hedeselskabet. Her er tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov, med et specifikt CO2-fokus.
Læs mere om firmaskoven her

Opholdsrum udviklet og designet sammen med beboerne

Charlottekvarteret i Hedehusene får nu det første af de opholdsrum, der skal binde beboerne og kvarteret sammen med stedets historie og skærpe tilhørsforholdet til lokalområdet. Hedeselskabet har støttet opførelsen af den første murstensbænk på stedet.
Læs mere om projektet

Genskabelse af Østerbydammen i Jelling

Kanterne af dammen blev rettet op og en ny stensætning sat omkring dammen. Det er en lokal borgergruppe, som med støtte fra Hedeselskabet, har genskabt den naturperle dammen var i tidligere tider og hermed også skabt en ny grøn ramme midt i byen.
Læs mere om projektet

Nye naturbroer til Tange Sø

Hedeselskabet har støttet opførelsen af tre broer, som skal øge tilgængeligheden og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde.
Læs mere om projektet

Natur til jægerne

Jagtens Hus, der blev indviet den 10. september 2016, ved Kalø på Djursland er et center for viden, forskning og uddannelse for at styrke arbejdet for jagt og natur. Hedeselskabets støtte betyder, at området omkring bygningerne forskønnes med planter, vild natur og træer.
Læs mere om projektet

Hedeselskabet støtter fortsat udvikling af mindepark

Kongeshus Mindepark bevarer blandt andet Hedeselskabets historie ved at hædre hedens opdyrkere og andre store, lokale personligheder. I 2016 har Hedeselskabet uddelt midler til en mindesten for Jeppe Aakjær og anlæggelse af grønne arealer omkring Kongenshus Kro & Hotel; indgangsporten til det bevarede hedeområde.
Læs mere om projektet

Minivådområder

Test af Hedeselskabets minivådområder viser gode resultater. Minivådområderne har fjernet næringsstoffer fra drænvand og gør det muligt at genanvende fosfor.
Læs mere om projektet

Forudsætninger for beregninger i forbindelse med fremtidens vandløb

Hedeselskabet har i 2014 støttet et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for forudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af fremtidens vandløb.
Læs mere om projektet

Genskabt natur ved Ørslev Kloster

Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.
Læs mere om projektet

Udkigstårn på heden

Hedeselskabet har været med til at skabe en unik naturoplevelsesmulighed på heden ved Kongens Hus.
Læs mere om projektet

Firmaskov til forbedring af klimaet

”Rejsningsplan for Firmaskoven” er titlen på et nyt, tværfagligt pilotprojekt, som Hedeselskabet har støttet i 2014, og som navnet antyder, er skovrejsning omdrejningspunktet.
Læs mere om projektet

Bekæmpelse af svampen Neonectria

Neonectria angriber ædelgrantræer. Hedeselskabet er gået ind i kampen mod den aggressive svamp ved at støtte et projekt, som skal fremme bekæmpelse af Neonectria.
Læs mere om projektet

Grønt frirum ved Københavns Universitet

Nyplantede træer og buske, sirlige stier med mosaikbelægning og lange bænke, hvor forbipasserende kan sætte sig, nyde solen og opleve naturens værdier – midt i København.
Læs mere om projektet

Snoezel- og sansehaver ved Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund er en boform og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Her har vi anlagt 4 snoezelhaver og renoveret en caféhave.
Læs mere om projektet

Guld og Grønne skove

Bogen ”Guld og Grønne Skove - Københavnerplantagerne i Jylland” fortæller historien om dengang grosserer og industrifolk fra København investerede i tilplantning af heden.
Læs mere om bogen

Naturfagsundervisning

I samfundet - såvel som hos Hedeselskabet - er der behov for at de unges søgning til den naturvidenskabelige og tekniske uddannelser øges betydeligt.
Læs mere om projektet

Jet-Net.dk - et skole og virksomhedssamarbejde

Her støttes et landsdækkende skole-virksomhedssamarbejde målrettet børn og undes forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.
Læs mere om projektet

En udstilling om hjorten og skoven

Hovedtemaet på denne udstilling er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland, efter at dyrene stort set var udryddet. Udstillingen omhandler også kovrejsning og jagt.
Læs mere om udstillingen

Rekreativt skovområde ved Holstebro

Friluftsteater, gang- og motionsstier, udsigtspunkter med mere er blandt de nye muligheder, som Sir Lyngbjerg Plantage har skabt for at gøre plantagen mere attraktiv for alle.
Læs mere om projektet

Bogen om KVL's historie 1858-2012

Bogen omhandler en periode, hvor Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, og Hedeselskabet har spillet en væsentlig rolle i udviklingen inden for skovbrug og landbrug.
Læs mere om bogen