Minivådområde

Uddelinger

Hedeselskabet har en tradition for at støtte og gennemføre relevante udviklingsprojekter, som ligger inden for formålsparagraffen.

Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de større projekter, som vi har støttet.

Natur til jægerne

Jagtens Hus ved Kalø på Djursland bliver et center for viden, forskning og uddannelse for at styrke arbejdet for jagt og natur. Hedeselskabets støtte betyder, at området bliver forskønnet med planter, vild natur og træer.
Læs mere om projektet

Minivådområder

Test af Hedeselskabets minivådområder viser gode resultater. Minivådområderne har fjernet næringsstoffer fra drænvand og gør det muligt at genanvende fosfor.
Læs mere om projektet

Forudsætninger for beregninger i forbindelse med fremtidens vandløb

Hedeselskabet har i 2014 støttet et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for forudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af fremtidens vandløb.
Læs mere om projektet

Genskabt natur ved Ørslev Kloster

Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.
Læs mere om projektet

Udkigstårn på heden

Hedeselskabet har været med til at skabe en unik naturoplevelsesmulighed på heden ved Kongens Hus.
Læs mere om projektet

Firmaskov til forbedring af klimaet

”Rejsningsplan for Firmaskoven” er titlen på et nyt, tværfagligt pilotprojekt, som Hedeselskabet har støttet i 2014, og som navnet antyder, er skovrejsning omdrejningspunktet.
Læs mere om projektet

Bekæmpelse af svampen Neonectria

Neonectria angriber ædelgrantræer. Hedeselskabet er gået ind i kampen mod den aggressive svamp ved at støtte et projekt, som skal fremme bekæmpelse af Neonectria.
Læs mere om projektet

Grønt frirum ved Københavns Universitet

Nyplantede træer og buske, sirlige stier med mosaikbelægning og lange bænke, hvor forbipasserende kan sætte sig, nyde solen og opleve naturens værdier – midt i København.
Læs mere om projektet

Snoezel- og sansehaver ved Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund er en boform og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Her har vi anlagt 4 snoezelhaver og renoveret en caféhave.
Læs mere om projektet

Guld og Grønne skove

Bogen ”Guld og Grønne Skove - Københavnerplantagerne i Jylland” fortæller historien om dengang grosserer og industrifolk fra København investerede i tilplantning af heden.
Læs mere om bogen

Naturfagsundervisning

I samfundet - såvel som hos Hedeselskabet - er der behov for at de unges søgning til den naturvidenskabelige og tekniske uddannelser øges betydeligt.
Læs mere om projektet

Jet-Net.dk - et skole og virksomhedssamarbejde

Her støttes et landsdækkende skole-virksomhedssamarbejde målrettet børn og undes forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.
Læs mere om projektet

En udstilling om hjorten og skoven

Hovedtemaet på denne udstilling er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland, efter at dyrene stort set var udryddet. Udstillingen omhandler også kovrejsning og jagt.
Læs mere om udstillingen

Rekreativt skovområde ved Holstebro

Friluftsteater, gang- og motionsstier, udsigtspunkter med mere er blandt de nye muligheder, som Sir Lyngbjerg Plantage har skabt for at gøre plantagen mere attraktiv for alle.
Læs mere om projektet

Bogen om KVL's historie 1858-2012

Bogen omhandler en periode, hvor Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, og Hedeselskabet har spillet en væsentlig rolle i udviklingen inden for skovbrug og landbrug.
Læs mere om bogen