< Back to news list

Minivådområder understøtter fremtidens planteavl

Nyt, stort projektpartnerskab med vidtrækkende perspektiver skal arbejde med løsninger på nogle af landbrugets største udfordringer. Minivådområder skal bidrage til, at vandmiljøet ikke påvirkes yderligere.

I fremtiden vil kornet på de danske marker stå endnu flottere – give bedre udbytte af højere kvalitet, samtidig med at produktionens belastning af miljøet minimeres.

Således beskrives visionen for et nyt projektpartnerskab med Innovationsfonden i spidsen. ’Future Cropping’ hedder partnerskabet med de store perspektiver, som blandt andet tæller højere udbytter, målrettet regulering, bedre miljø og flere job.

Future Cropping-partnerskabet har et samlet budget på cirka 100 miillioner kroner, og det strækker sig over 5 år. Innovationsfonden støtter partnerskabet med halvdelen af budgettet. Hovedmålet med projektet er at bidrage til en løsning på en af landbrugets allerstørste udfordringer: Forøgelse af produktionen per hektar – samtidigt med at man har en forsvarlig miljøprofil og ikke hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandløb, søer og fjorde i statens vandplaner.

Grundidéen er at etablere en ny, åben og fuldt funktionel dataplatform, hvor store datamængder fra landbrugs- og miljøteknologier integreres med for eksempel areal- og vejrdata, hvilket danner basis for innovation af intelligente beslutningsværktøjer og differentieret dyrkningsteknik.

Reducering af miljøpåvirkning
Det er projektets anden del, som minivådområderne skal afhjælpe – nemlig at forøgelsen af produktionen sker uden yderligere miljøpåvirkning.

Siden 2008 har Hedeselskabet og Orbicon udviklet og testet minivådområder i samarbejde med flere kommuner og vidensinstitutioner. Konceptet bygger på, at minivådområderne skal hjælpe landbruget reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra marker til vandløb på en fleksibel og billig måde, som samtidig er skånsom for miljøet. I dag er der etableret fem jyske anlæg, hvor test og overvågning viser positive resultater. Minivådområderne fjerner 30-50 procent af den tilførte kvælstof fra det tilkoblede drænsystem, mens 70-80 procent af fosforen tilbageholdes.

Projektet trækker på eksisterende viden, erfaring og data fra Orbicon, som bringes i spil i nye sammenhænge, og hvor de udviklede teknikker og anlægstyper vil kunne videreudvikles. Orbicon forventer et betydeligt marked for rådgivning inden for etablering af minivådområder og andre former for drænfiltre i de kommende år i takt med indførelsen af differentieret regulering af landbruget.